Rossmann

Adatkezelési Tájékoztató a ROSSMANN+ Programhoz - Offline

1.1 ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Az adatkezelő cégneve: ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „ROSSMANN”)
Székhelye: 2225 Üllő, Zsaróka út 8
Elektronikus elérhetősége: https://shop.rossmann.hu/customer-service
Telefonszáma: +36 (29) 889-800
Adatvédelmi ügyekben használandó e-mail cím: adatvedelem@rossmann.hu

1.2 AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Név: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda
Eljáró munkatárs: dr. Csenterics András ügyvéd, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász
Postacím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

1.3 A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
A ROSSMANN+ programban történő részvételre jogosító kedvezménykártya („Kedvezménykártya”) papíralapú regisztrációja során megadott adatok
 • név;
 • telefonszám;
 • cím;
 • telefonszám;
 • Kedvezménykártya száma
 • születési idő (regisztráció csak 18. életév betöltését követően lehetséges).
A Kedvezménykártya használata, a Kedvezménykártyával igénybe vehető kedvezmények biztosítása A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek elfogadásával létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése Szerződés fennállása alatt
Kapcsolattartás az Érintettel a ROSSMANN+ Programmal összefüggésben
A Kedvezménykártyával rendelkező Érintettek számára biztosítandó Végösszegi kedvezmény és időszakos kedvezmények, valamint a ROSSMANN+ VIP Programban igénybe vehető VIP kedvezmények nyújtásához szükséges adatok Kedvezmének biztosítása, kedvezmények feltételeinek ellenőrzése A vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elfogadásakor létrejött szerződés teljesítése Szerződés fennállása alatt
Üzletekben történő vásárlások során igényelt számla kiállításához szükséges adatok Vételárról való számla kiállítása, a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt (mint számlakiállítót) terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése, ideértve azt az esetet is, amikor egészségpénztár részére átadandó számla kiállításáról van szó A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése Az adatok felvételétől számított 8 év, a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján, amely a számviteli bizonylatok kötelező megőrzését írja elő
A ROSSMANN és az Érintett között létrejövő szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos, az adott szerződés teljesítéséhez szükséges adatok. A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, hatósági vagy bírósági felhívás esetén jogszabály rendelkezése folytán kötelező adatszolgáltatás, valamint a Szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés. A ROSSMANN azon jogos érdeke, hogy jogi igényérvényesítés vagy ilyen igénnyel szembeni védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen, továbbá az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az eljárás során a bíróság, vagy hatóság adatszolgáltatásra irányuló felhívásának eleget tudjon tenni.

Amennyiben jogszabály tesz kötelezővé a ROSSMANN számára valamely adatszolgáltatást, az adatkezelés jogalapját a vonatkozó jogi kötelezettség képezi
Jogi igényre vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igények esetében 5 év) végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig
Jelen 1.3. pont szerint kezelt adatok teljességéről készített biztonsági mentések A ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos a jelen tájékoztatóban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott üzletmenet megszakítás nélküli működésének biztosítása érdekében Az Adatkezelőnek a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos üzletmenet megszakítás nélküli működéséhez fűződő jogos érdeke A biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig
Amennyiben az Érintett kérdéssel, panasszal, észrevétellel fordul az Adatkezelőhöz, az Érintett neve, email címe, közösségi média profilja, vagy telefonszáma a megkeresés módjától függően, valamint panaszának tartalma, a panasz egyedi azonosítószáma, a panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma a megkeresés módjától függően

Kérjük kérdésük, panaszuk megfogalmazása során lehetőség szerint tartózkodjanak különleges adatok (pl. egészségi állapotra, világnézetre vonatkozó adatok) megadásától, illetve ilyen adatokat kizárólag abban az esetben közöljenek, amennyiben ez megítélésük szerint feltétlenül szükséges a kérdés, panasz megválaszolásához!
A panasz, észrevétel kezelése, kérdés megválaszolása, ennek keretében az Érintettel történő kapcsolattartás, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényből fakadó kötelezettségek teljesítése Azon megkeresések esetén, amelyek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatálya alá esnek, az Adatkezelő törvény által előírt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettségeinek teljesítése..

Amennyiben a kérdés, észrevétel megválaszolása szükséges valamely, az Adatkezelő és az Érintett között fennálló szerződés teljesítéséhez, ezen szerződés teljesítése.

Minden egyéb esetben az Adatkezelő panasz, észrevétel kezeléséhez, kérdés megválaszolásához fűződő jogos érdeke.
A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)

A panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján
Amennyiben az Érintett a jelen dokumentumban foglalt adatkezelések kapcsán valamely, a GDPR szerinti érintetti jogát gyakorolja, a joggyakorlás biztosításához szükséges személyes adatok köre, így különösen az Érintett azonosításához szükséges adatok, valamint kérdésének, panaszának tartalma

Kérjük kérdésük, panaszuk megfogalmazása során lehetőség szerint tartózkodjanak különleges adatok (pl. egészségi állapotra, világnézetre vonatkozó adatok) megadásától, illetve ilyen adatokat kizárólag abban az esetben közöljenek, amennyiben ez megítélésük szerint feltétlenül szükséges a kérdés, panasz megválaszolásához!
Az Adatkezelő azon kötelezettségének teljesítése, hogy az érintetti jogok gyakorlását lehetővé tegye, ennek keretében a beérkező kérdés, panasz, észrevétel vizsgálatát elvégezze és amennyiben indokolt, annak alapján a szükséges lépéseket megtegye Az Adatkezelő GDPR 12. cikk (2) bekezdésében foglalt jogi kötelezettsége

Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az elszámoltathatóság elvéből következően az érintetti jog gyakorlásának biztosítását és a panasz, észrevétel megfelelő kezelését utólag igazolni tudja
A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)
Amennyiben az Érintett azzal a kéréssel fordul az Adatkezelőhöz telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, hogy a Kedvezménykártyájához rendelt ROSSMANN ID regisztrációjakor használt e-mail címet az Adatkezelő változtassa meg, az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kéri:
 • ROSSMANN ID;
 • név;
 • születési idő
Az érintett azonosítása az esetleges visszaélések elkerülése érdekében.

Sikeres azonosítást követően az e-mail cím megváltoztatása az Érintett kérésének megfelelően.
Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Érintett azonosítását el tudja végezni, illetve, hogy indokolt esetben kérésének eleget tudjon tenni. Az Érintettel folytatott telefonbeszélgetést az Adatkezelő nem rögzíti.

Az azonosítás érdekében kért személyes adatokat az Adatkezelő az azonosítástól függetlenül is kezeli, megőrzési idejüket ld. a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban

A regisztrációs űrlap kitöltésével, és annak Adatkezelő részére történő megküldésével, valamint az Adatkezelő által az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érintett általi elfogadásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:63. § (1) bekezdés valamint a 6:78. § (1) bekezdése alapján az Érintett és az Adatkezelő között egy olyan szerződés jön létre, amelynek értelmében az Adatkezelő a szerződésben meghatározott kedvezmények biztosítására köteles.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése, illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt kötelezettségei teljesítésére. Ezért ezen esetekben az adatkezelés el nem fogadása a szerződéskötés lehetetlenné válását eredményezi.

A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázatnak megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítésre nyitvaállóidő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési célhoz kapcsolódó megőrzési idő lenne, az előbbi került feltüntetésre.

A megőrzési időt befolyásolhatja az érintett egyes jogainak érvényesítése, így különösen a törléshez való jog, a tiltakozás joga.

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozók

Címzett megnevezése Címzett státusza Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4. Cg: 13-10-041599) adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.
Google Cloud EMEA Limited (székhely: Velasco Clanwilliam Place, Dublin, Írország) adatfeldolgozó A cég a shop.rossmann.hu címen elérhető weboldal tárhelyszolgáltatója.
BIG FISH Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.

Önálló adatkezelők

Címzett megnevezése Címzett státusza Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Jogi tanácsadóink önálló adatkezelő Amennyiben valamely jogi igény érvényesítésével összefüggésben szükséges tanácsadóink számára információt szolgáltatnunk, nem zárható ki, hogy ezen információ személyes adatokat is tartalmaz.
Bíróságok, hatóságok önálló adatkezelő Erre vonatkozó bírósági, vagy hatósági felhívás esetén fennállhat olyan kötelezettségünk, amely alapján személyes adatokat is tartalmazó adatállományokat szükséges átadnunk az eljáró bíróság vagy hatóság részére.
Könyvvizsgálók önálló adatkezelő Cégünk könyvvizsgálatához kapcsolódóan szükséges lehet olyan dokumentumok átadása az ezen szolgáltatást végző partnerünk részére, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak.

A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával a ROSSMANN az Érintettek adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba csak abban az esetben továbbítja, ha valamely, a GDPR által előírt garanciamechanizmus rendelkezésre áll, amely a továbbított személyes adatok védelmét szolgálja. Kérésére az alkalmazott garanciákról tájékoztatást nyújtunk. A ROSSMANN a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály rendelkezése folytán kötelező.

1.5 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő kivételes esetekben a Kedvezménykártya használatával megvásárolt termékek értékesítésével, a megvásárolt termékek kiszállításával, valamint a vételárról való számla kiállításával összefüggésben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 9. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó különleges adatokat, elsősorban az Érintett egészségi állapotára (pl. terhesség) vonatkozó következtetések formájában megjelenő személyes adatokat (egészségügyi adatokat) kezelhet. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján jogosult tekintettel arra, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés olyan jelentős közérdekek (a számlázáshoz illetve a szerződés teljesítéséhez fűződő jelentős közérdek) miatt szükséges, amelyek arányosak az elérni kívánt céllal. Az Adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jog lényeges tartalmát, és az Érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

1.6 Érintetti jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


A) A hozzáféréshez való jog


Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.


B) A helyesbítéshez való jog


Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti, amennyiben az adat és az adatkezelés jellege azt lehetővé teszi. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. A pontosított adat igazolását követően az arra használt okiratot az Adatkezelő nem őrzi meg, azt semmilyen formában nem tárolja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)


Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:


 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


D) Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:


 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely felülírja az Érintett tiltakozáshoz való jogát

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


E) A tiltakozáshoz való jog


Amennyiben az Érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, amely jogára az Adatkezelő itt kifejezetten is felhívja a figyelmet. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő – eseti mérlegelést követően - bizonyítja, hogy


 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Amennyiben azonban ilyen körülményt az Adatkezelő nem igazol, az Adatkezelő haladéktalanul törli a tiltakozással érintett személyes adatokat.


F) Az adathordozhatósághoz való jog


Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat .pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.


G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog


Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.7 Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.


* * *


Hatályos: 2023. október 16. napjától.

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.