Rossmann

Adatkezelési Tájékoztató a Rossmann+ Programhoz - Online

1.1 ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Az adatkezelő cégneve: ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „ROSSMANN”)
Székhelye: 2225 Üllő, Zsaróka út 8
Elektronikus elérhetősége: https://shop.rossmann.hu/customer-service
Telefonszáma: +36 (29) 889-800
Adatvédelmi ügyekben használandó e-mail cím: adatvedelem@rossmann.hu

1.2 AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Név: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda
Postacím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
A ROSSMANN+ Programban történő részvételre jogosító – virtuális vagy plasztik - kedvezménykártya („Kedvezménykártya”) online regisztrációja során megadott következő adatok:
 • név;
 • email cím;
 • cím;
 • telefonszám;
 • Kedvezménykártya száma
 • születési idő (regisztráció csak 18. életév betöltését követően lehetséges)

Az Érintett a ROSSMANN+ Program funkcióit abban az esetben is igénybe tudja venni, ha külső, Facebook, Google, vagy Apple fiókjával jelentkezik be a shop.rossmann.hu weboldalra. Ilyen esetekben a kezelt adatok köre: az adott fiókhoz tartozó név és email cím

Megjegyzés: virtuális Kedvezménykártya regisztrálása során a kártyához egy egyedi számsort rendelünk, amely a Kedvezménykártya száma lesz
A Kedvezménykártya használata, a Kedvezménykártyával igénybe vehető kedvezmények biztosítása A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek Érintett általi elfogadásával létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése Szerződés fennállása alatt
Kapcsolattartás az Érintettel a ROSSMANN+ Programmal összefüggésben
Az online regisztráció során megadott adatok validálása ún. kettős azonosítás útján, melynek során az Adatkezelő által működtetett rendszer automatikus e-mail üzenetet küld a regisztráció során megadott e-mail címre, amelyben található weblinkre kattintással, illetve a Kedvezménykártya használatával a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján válik a regisztráció befejezetté Amennyiben a regisztrációt követően a regisztrációnak a kapott weblinkre történő kattintással, illetve a Kedvezménykártya használatával a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján való megerősítése elmarad, úgy az Adatkezelő az adatokat az azok megadását követő 90. napon törli.
Az Érintett neme, amelyet a Kedvezménykártya online regisztrációja során ad meg. A Kedvezménykártya jogosultak nemenkénti megoszlására vonatkozó aggregált statisztikai adatok gyűjtése A ROSSMANN azon jogos érdeke, hogy a Kedvezménykártyára jogosultak nemek szerinti eloszlásáról információval rendelkezzen A Kedvezménykártya regisztráció törléséig
Amennyiben az Érintett ahhoz kifejezetten hozzájárult, úgy a nem figyelembevétele a ROSSMANN Kedvezménykártyához kapcsolódó szolgáltatások és marketing tartalmak testreszabása során Az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a Kedvezménykártya regisztráció törléséig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig
A ROSSMANN+ Program keretén belül rendszeresen szervezett ideiglenes hűségprogramok keretében a Kedvezménykártyával lebonyolított vásárlások végösszege és a vásárló költési egyenlege A ROSSMANN+ Program keretén belül szervezett hűségprogramokban történő részvétel és ennek keretében kedvezmények biztosítása A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek Érintett általi elfogadásával létrejövő szerződés teljesítése A ROSSMANN+ Program keretén belül szervezett hűségprogramok időtartama alatt
A Kedvezménykártya használata során keletkező vásárlási adatok (ideértve a vásárolt termékek megnevezését, azok összegét, vásárlás helyét stb.), az Érintett neme mint demográfiai adat és az Érintett által megadott kapcsolattartási adatok A Kedvezménykártya igénybevétele következtében járó személyre szabott kedvezmények meghatározása, illetve annak fizetés során történő biztosítása, személyre szabott hírlevél küldése személyre szabott, a vásárló számára releváns tájékoztató üzenet tartalmának kialakítása, illetve hírlevél vásárló részére történő megküldése, a hírlevél keretében visszajelzés kérése az Adatkezelő és partnerei szolgáltatásainak minőségéről kérdőívek, felmérések formájában. Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, a Kedvezménykártya regisztráció törléséig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig
A Kedvezménykártyával rendelkező Érintettek számára biztosítandó Végösszegi kedvezmény és egyéb időszakos kedvezmények, valamint a ROSSMANN+ VIP Programban igénybe vehető kedvezmények nyújtásához szükséges adatok Kedvezmények biztosítása, kedvezmények feltételeinek ellenőrzése A vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elfogadásakor létrejött szerződés teljesítése Szerződés fennállása alatt
A ROSSMANN és az Érintett között létrejövő jogviszonyokkal kapcsolatos, az adott szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, így különösen a Kedvezménykártya használatával, valamint az egyes kedvezmény-jogosultságokkal összefüggő adatok A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, hatósági vagy bírósági felhívás esetén jogszabály rendelkezése folytán kötelező adatszolgáltatás, valamint a Szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés. A ROSSMANN azon jogos érdeke, hogy jogi igény¬érvényesítés vagy ilyen igénnyel szembeni védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen továbbá az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az eljárás során a bíróság, vagy hatóság adatszolgáltatásra irányuló felhívásának eleget tudjon tenni

Amennyiben jogszabály tesz kötelezővé a ROSSMANN számára valamely adatszolgáltatást, az adatkezelés jogalapját a vonatkozó jogi kötelezettség képezi
Jogi igényre vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igények esetében 5 év) végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig
Kedvezménykártya használatával történő vásárlást követően az adott fiókhoz tartozó email cím, valamint a vásárlói elégedettség mérésére szolgáló kérdőívben adott válaszok Vásárlói elégedettség mérésére szolgáló kérdőív kiküldése a ROSSMANN magyarországi mobil applikációján keresztül ún. push notification üzenet, vagy email formájában Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása A kérdőívekben adott válaszok feldolgozását követően azokat az Adatkezelő haladéktalanul törli, vagy anonimizálja
Jelen 1.3. pont szerint kezelt adatok teljességéről készített biztonsági mentések A ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos üzletmenet megszakítás nélküli működésének biztosítása Az Adatkezelőnek a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos üzletmenet megszakítás nélküli működéséhez fűződő jogos érdeke A biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig
Amennyiben az Érintett kérdéssel, panasszal, észrevétellel fordul az Adatkezelőhöz, az Érintett neve, email címe, közösségi média profilja, vagy telefonszáma valamint panaszának tartalma, a panasz egyedi azonosítószáma, a panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma a megkeresés módjától függően. Ha az Érintett kérdését, panaszát, észrevételét a chatbot-on keresztül a Facebook Messenger-be bejelentkezve, illetve a ROSSMANN Facebook oldalán fogalmazza meg, úgy az Érintett Facebook profiljának adatai

Kérjük kérdésük, panaszuk megfogalmazása során lehetőség szerint tartózkodjanak különleges adatok (pl. egészségi állapotra, világnézetre vonatkozó adatok) megadásától, illetve ilyen adatokat kizárólag abban az esetben közöljenek, amennyiben ez megítélésük szerint feltétlenül szükséges a kérdés, panasz megválaszolásához!
A panasz, észrevétel kezelése, kérdés megválaszolása, ennek keretében az Érintettel történő kapcsolattartás, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényből fakadó kötelezettségek teljesítése Azon megkeresések esetén, amelyek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatálya alá esnek, az Adatkezelő törvény által előírt panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettségei

Amennyiben a kérdés, észrevétel megválaszolása szükséges valamely, az Adatkezelő és az Érintett között fennálló szerződés teljesítéséhez, ezen szerződés teljesítése

Minden egyéb esetben az Adatkezelő panasz, észrevétel kezeléséhez, kérdés megválaszolásához fűződő jogos érdeke
A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)

A panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján
Amennyiben az Érintett a jelen dokumentumban foglalt adatkezelések kapcsán valamely, a GDPR szerinti érintetti jogát gyakorolja, a joggyakorlás biztosításához szükséges személyes adatok köre, így különösen az Érintett azonosításához szükséges adatok, valamint kérdésének, panaszának tartalma

Kérjük kérdésük, panaszuk megfogalmazása során lehetőség szerint tartózkodjanak különleges adatok (pl. egészségi állapotra, világnézetre vonatkozó adatok) megadásától, illetve ilyen adatokat kizárólag abban az esetben közöljenek, amennyiben ez megítélésük szerint feltétlenül szükséges a kérdés, panasz megválaszolásához!
Az Adatkezelő azon kötelezettségének teljesítése, hogy az érintetti jogok gyakorlását lehetővé tegye, ennek keretében a beérkező kérdés, panasz, észrevétel vizsgálatát elvégezze és amennyiben indokolt, annak alapján a szükséges lépéseket megtegye Az Adatkezelő GDPR 12. cikk (2) bekezdésében foglalt jogi kötelezettsége

Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az elszámoltathatóság elvéből következően az érintetti jog gyakorlásának biztosítását és a panasz, észrevétel megfelelő kezelését utólag igazolni tudja
A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)
Amennyiben az Érintett azzal a kéréssel fordul az Adatkezelőhöz telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, hogy a Kedvezménykártyájához rendelt ROSSMANN ID regisztrációjakor használt e-mail címet az Adatkezelő változtassa meg, az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kéri:
 • ROSSMANN ID;
 • név;
 • születési idő
Az érintett azonosítása az esetleges visszaélések elkerülése érdekében.

Sikeres azonosítást követően az e-mail cím megváltoztatása az Érintett kérésének megfelelően.
Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Érintett azonosítását el tudja végezni, illetve, hogy indokolt esetben kérésének eleget tudjon tenni. Az Érintettel folytatott telefonbeszélgetést az Adatkezelő nem rögzíti.

Az azonosítás érdekében kért személyes adatokat az Adatkezelő az azonosítástól függetlenül is kezeli, megőrzési idejüket ld. a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban.

Az Adatkezelő által az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érintett általi elfogadásával az Érintett és az Adatkezelő között egy olyan, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó szerződés jön létre, amelynek értelmében az Adatkezelő a szerződésben meghatározott kedvezmények biztosítására, az Érintett pedig a kedvezmények igénybevétele során az ÁSZF rendelkezéseinek betartására köteles.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése, illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt kötelezettségei teljesítésére. Ezért ezen esetekben az adatkezelés el nem fogadása a szerződéskötés lehetetlenné válását eredményezi.

A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázatnak megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítésre nyitva álló idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési célhoz kapcsolódó megőrzési idő lenne, az előbbi került mindenhol feltüntetésre. A megőrzési időt befolyásolhatja az érintett egyes jogainak érvényesítése, így különösen a törléshez való jog, a tiltakozás joga, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása.


1.4 SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Adatfeldolgozók

Címzett megnevezése Címzett státusza Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Invitech Megoldások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.) adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.
Google Cloud EMEA Limited (székhely: Velasco Clanwilliam Place, Dublin, Írország) adatfeldolgozó A cég a shop.rossmann.hu címen elérhető weboldal tárhelyszolgáltatója
BIG FISH Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.
Attention CRM Consulting Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.) adatfeldolgozó A cég az adatelemzést támogató szoftver karbantartását végzi a ROSSMANN megbízásából.

Önálló adatkezelők

Címzett megnevezése Címzett státusza Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Jogi tanácsadóink önálló adatkezelő Amennyiben valamely jogi igény érvényesítésével összefüggésben szükséges tanácsadóink számára információt szolgáltatnunk, nem zárható ki, hogy ezen információ személyes adatokat is tartalmaz.
Bíróságok, hatóságok önálló adatkezelő Erre vonatkozó bírósági, vagy hatósági felhívás esetén fennállhat olyan kötelezettségünk, amely alapján személyes adatokat is tartalmazó adatállományokat szükséges átadnunk az eljáró bíróság vagy hatóság részére.
A bejelentkezés során használt közösségi média vagy egyéb oldal üzemeltetője:

 • Facebook Ireland Limited; cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország;
 • Google Ireland Limited; cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04e5w5, Írország
 • Apple Distribution International Limited; cím: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Co. Cork, Írország
Facebook Ireland Limited: az Adatkezelővel közös adatkezelő

Google Ireland Limited: önálló adatkezelő

Apple Distribution Limited: önálló adatkezelő
A közösségi média- vagy egyéb szolgáltató, amelynél regisztrált fiókon keresztül történik a bejelentkezés, saját eszközeivel hozzáférhet a bejelentkezés kapcsán keletkező személyes adatokhoz (lásd ezen adatkezelők lent hivatkozott tájékoztatóit).

Amennyiben kérdését, panaszát, észrevételét a chatbot-on keresztül, Facebook Messenger-be történő bejelentkezés útján, vagy a ROSSMANN Facebook oldalán fogalmazza meg, úgy a chatbot-al folytatott kommunikáció a Facebook számára hozzáférhetővé válik.
Könyvvizsgálók önálló adatkezelő Cégünk könyvvizsgálatához kapcsolódóan szükséges lehet olyan dokumentumok átadása az ezen szolgáltatást végző partnerünk részére, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak.

Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited a Facebook fiókon keresztüli bejelentkezés útján megvalósuló adatgyűjtés, és ezen adatoknak a Facebook Ireland Limited részére történő továbbítása vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek, akik:


 • a https://www.facebook.com/legal/controller_addendum link alatt elérhető adatkezelői függelék szerinti megállapodást kötötték a közös adatkezelésről. A függelék meghatározza az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited közös adatkezeléssel kapcsolatban fennálló kötelezettségeit a GDPR rendelkezéseivel összhangban;
 • megállapodtak arról, hogy az Adatkezelő kötelessége, hogy a felhasználókat legalább a függelék 2. pontjában megfogalmazott tájékoztatással ellássa;
 • megállapodtak arról, hogy az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited együttműködésének keretében a Facebook Ireland Limited felelős az érintettek GDPR 15–20. cikke szerinti jogait gyakorolhatóvá tenni a közös adatkezelést követően a Facebook Ireland Limited által tárolt személyes adatok vonatkozásában.

A Facebook Ireland Limited adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy linken. Ebben található további információ arról, hogy a Facebook Ireland Limited hogyan kezeli a személyes adatokat, illetve arról, hogy a Facebook Ireland Limited az adatkezeléseit milyen jogalapon végzi, és milyen lehetőségeket biztosít az érintettek számára a jogaik gyakorlására.

Az Apple Distribution International Limited az Apple ID-val történő bejelentkezés esetén önálló adatkezelőként gyűjt személyes adatokat az Apple ezen bejelentkezési szolgáltatásának használatával összefüggésben. További információ: https://www.apple.com/legal/privacy/pdfs/apple-privacy-policy-en-ww.pdf.

A Google Ireland Limited a Google fiókkal történő bejelentkezés esetén önálló adatkezelőként gyűjt személyes adatokat a Google ezen bejelentkezési szolgáltatásának használatával összefüggésben. További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával a ROSSMANN az Érintettek adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba csak abban az esetben továbbítja, ha valamely, a GDPR által előírt garanciamechanizmus rendelkezésre áll, amely a továbbított személyes adatok védelmét szolgálja. Kérésre az alkalmazott garanciákról tájékoztatást nyújtunk. A ROSSMANN a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály rendelkezése folytán kötelező.

1.5 KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

Az Adatkezelő kivételes esetekben a megvásárolt termékek értékesítésével, a megvásárolt termékek kiszállításával, valamint a vételárról való számla kiállításával összefüggésben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 9. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó különleges adatokat, elsősorban az Érintett egészségi állapotára (pl. terhesség) vonatkozó következtetések formájában megjelenő személyes adatokat (egészségügyi adatokat) kezelhet. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján jogosult tekintettel arra, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés olyan jelentős közérdekek (a számlázáshoz illetve a szerződés teljesítéséhez fűződő jelentős közérdek) miatt szükséges, amelyek arányosak az elérni kívánt céllal. Az Adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jog lényeges tartalmát, és az Érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

1.6 MÁS FORRÁSBÓL BESZERZETT ÉRINTETTI ADATOK

Amennyiben az Érintett valamely külső szolgáltatónál regisztrált profilján keresztül veszi igénybe a Kedvezménykártyához tartozó egyes funkciókat a shop.rossmann.hu oldalon, az alábbi megfelelően alkalmazandó:


Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Külső szolgáltatónál (Google, Facebook, Apple) regisztrált profilhoz tartozó email cím és név Amennyiben a felhasználó valamely külső szolgáltatónál regisztrált profilját kívánja használni a weboldal egyes funkcióinak elérésére, úgy az Adatkezelőnek – a felhasználó beazonosítása, illetve a vele való kommunikáció céljából – elengedhetetlenül szükséges bizonyos, az adott profilhoz kapcsolódó információkhoz hozzáférnie
Promobox Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A Torony, 5. emelet A ROSSMANN és a Promobox Kft. együttműködése alapján, amennyiben az Érintett az utóbbi által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációja keretében ahhoz kifejezetten hozzájárul, a Promobox Kft. a regisztráció során megadott egyes adatait a ROSSMANN részére továbbítja abból a célból, hogy a ROSSMANN a későbbiekben az Érintett részére marketing kommunikációt küldjön.
B&M Marketing Szolgáltató Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Erzsébet királyné utca 8-10.) A ROSSMANN és a B&M Marketing Szolgáltató Kft. együttműködése alapján, amennyiben az Érintett az utóbbi által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációja keretében ahhoz kifejezetten hozzájárul, a B&M Marketing Szolgáltató Kft. a regisztráció során megadott egyes adatait a ROSSMANN részére továbbítja abból a célból, hogy a ROSSMANN a későbbiekben az Érintett részére marketing kommunikációt küldjön.

1.7 ÉRINTETTI JOGOK

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


A) A hozzáféréshez való jog


Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.


B) A helyesbítéshez való jog


Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti amennyiben az adatkezelés jellege azt lehetővé teszi. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. A pontosított adat igazolását követően az arra használt okiratot az Adatkezelő nem őrzi meg, azt semmilyen formában nem tárolja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)


Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:


 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


D) Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:


 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely felülírja az Érintett tiltakozáshoz való jogát

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


E) A tiltakozáshoz való jog


Amennyiben az Érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, amely jogára az Adatkezelő itt kifejezetten is felhívja a figyelmet. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő – eseti mérlegelést követően - bizonyítja, hogy


 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Amennyiben azonban ilyen körülményt az Adatkezelő nem igazol, az Adatkezelő haladéktalanul törli a tiltakozással érintett személyes adatokat.


F) Az adathordozhatósághoz való jog


Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat .pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.


G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog


Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő – hozzájárulás esetén - az Érintettnek a Kedvezménykártya használata során keletkező vásárlási adatait, valamint nemét mint demográfiai adatot automatizált módon kezeli az Érintetthez fűződő személyes jellemzők, így különösen az Érintett személyes preferenciáinak, érdeklődéseinek elemzése és előrejelzése céljából („személyre szabás”). Az Adatkezelő a személyre szabás eredménye alapján az Érintett számára egyénre szabott kedvezményeket, illetve egyéniesített hírleveleket kíván biztosítani. Az Adatkezelő a személyre szabás eredményét továbbá az Érintettel való kommunikáció egyénre szabott módjának meghatározása céljából is felhasználhatja.

Mivel az Adatkezelő által folytatott személyre szabás kivételes esetekben a GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti automatizált döntéshozatalnak minősülhet, így az Adatkezelő biztosítja az Érintettnek azon jogát, hogy


 • az Adatkezelő részéről megfelelő hatáskörrel és jogosultsággal rendelkező személy beavatkozását (emberi beavatkozás) kérje a döntéshozatal ellenőrzése és esetleges felülbírálata érdekében;
 • kifejezze álláspontját az automatizált döntéshozatal kapcsán; valamint
 • a döntéssel szemben az Adatkezelőhöz kifogást nyújtson be.

Az Adatkezelő továbbá biztosítja, hogy a felülvizsgálatot végző személy valamennyi rendelkezésre álló adatot és tényt értékel, beleértve az Érintett által rendelkezésre bocsátott további adatokat is.

1.9 AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.


* * *


Hatályos: 2023. október 16. napjától

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.