mobile app icon ×
mobile app icon ×
mobile app icon ×

  Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a honlaplátogatók részére

   

  A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

   

  Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

   

  Társaság neve:                                                 ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft.

  Rövidített neve:                                               ROSSMANN Magyarország Kft.

  Székhelye:                                                       2225 Üllő, Zsaróka út 8.

  Adószám:                                                        11149769

  Cégjegyzékszám:                                             13-09-088090

  Adatkezelő elektronikus elérhetősége:               …………………………………….

  Adatkezelő képviselője:                                    Flórián László András ügyvezető

  Adatvédelmi tisztviselő megbízás alapján:         L Tender-Consulting Kft. képviseletében Bujáki Rózsa

   

  Az adatkezelés folyamatának leírása:

   

  A ROSSMANN Magyarország Kft. (a továbbiakban: Társaság) a https://shop.rossmann.hu címen üzemelteti a honlapját.

   

  A Honlapra való belépést, kilépést és a vásárlás folyamatát a Vásárló, illetve más látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

   

  A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

   

  Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

   

  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325 

   

  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

   

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

   

  Sütik törlése további, harmadik fél oldalain:

   

  AdWords: https://adssettings.google.com

   

  Általános, több hálózatra kiterjedő: http://optout.networkadvertising.org

   

  Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

   

  Criteo: https://www.criteo.com/privacy/

   

  Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

   

  A Honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a Látogató be van-e jelentkezve a Honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a Honlapra való belépés, illetve az onnan történő kilépés, valamint a Honlap használatával történő vásárlás folyamatait segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.

   

  Emellett a Honlap vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmv”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

   

  A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

   

  a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Honlapra („utmz” cookie),

   

  a Látogató hányszor látogatta meg a Honlapot („utmb” cookie),

   

  a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

   

  a Látogató mikor látogatta meg először a Honlapot („utma” és „utmv” cookie),

   

  illetve a Látogató mikor látogatta meg utoljára a Honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

   

  A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg.

   

  A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A Honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

   

  Az adatkezelés célja:

  a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

   

  Az adatkezelés jogalapja:

  a GDPR 6. cikk (1) A) szerinti érintetti hozzájárulás

   

  kezelt adatok köre:

  elhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k )

  Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

   

  A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaság, úgy Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

   

  A személyes adatok tárolásának időtartama:

  adatkezelés céljának megvalósulásáig maximum 2 évig

   

  A Látogatók, Vásárlók által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

   

  A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő felvegye a Társasággal a kapcsolatot. A megkereséseket a Társaság rögzíti. A Látogatók, Vásárlók információkérésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, illetve az azokban szereplő adatokat a Társaság csak rendeltetésszerűen használja fel, és a kérdés végleges megválaszolása után archiválja.

   

  Jelen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

   

  adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

   

  kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege

   

  adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének. 6.cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

   

  adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig maximum 5 évig

   

  adattárolás módja: elektronikusan

   

  Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

  A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  -      kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, azaz gyakorolhatja a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jogát,

  -      kérheti személyes adatainak helyesbítését,

  -      kérheti személyes adatainak törlését amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  b)     ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  c)     ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

  d)     amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait Társaságunk jogellenesen kezelte;

  e)     a személyes adatok törlését kérheti, ha azt törvény kötelezően elrendeli,

  -      kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

  -      tiltakozhat az adatkezelés ellen

   

  A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

   

  Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

   

  Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

   

  Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkalvegye fel a kapcsolatot!

   

   

  go to the top of the page