mobile app icon ×
mobile app icon ×
mobile app icon ×

  Adatkezelési Tájékoztató Összevont Regisztráció Vonatkozásában

   

  2020. január 1-től hatályos Adatkezelési szabályzat

  Adatkezelési Tájékoztató

  Összevont Regisztráció Vonatkozásában

  1.1        Adatkezelő megjelölése és elérhetőségi adatai

  Az adatkezelő cégneve: ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „ROSSMANN”)

  Székhelye: 2225 Üllő, Zsaróka út 8

  E-mail címe: ugyfelszolgalat@rossmann.hu

  Telefonszáma: +36 (29) 889-800

  1.2        Az Adatvédelmi tisztviselő megjelölése és elérhetőségi adatai

  Neve: L Tender-Consulting Kft.,

  Kijelölt személy: Bujáki Rózsa

  Postacíme: 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 2

  E-mail címe: office@ltender.hu

  Telefonszáma: +36 (70) 773-5756

  1.3        A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés célja

  Adatkezelés jogalapja

  Megőrzési idő

  Összevont Regisztráció során a felhasználó („Érintett”) által megadott személyes adatok (Érintett neve és e-mail címe, valamint egyedi jelszava), azzal, hogy az Összevont Regisztráció magában foglalja a ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség („ROSSMANN ID”) igénylését, a shop.rossmann.hu linken, illetve a ROSSMANN magyarországi mobil applikációján („Mobil Applikáció”) keresztül elérhető webáruházba („Webáruház”) történő regisztrációt, valamint a ROSSMANN+ programban történő részvételre jogosító kedvezménykártya („Kedvezménykártya”) online regisztrációját

  ROSSMANN ID létrehozása

  Szerződés előkészítése és teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

   

  A Kedvezménykártya használata, a Kedvezménykártyával igénybe vehető kedvezmények biztosítása

   

  Érintettel történő kapcsolattartás

  Amennyiben a regisztrációt követően a regisztrációnak a kapott weblinkre történő kattintással, illetve a Kedvezménykártya használatával a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján való megerősítése elmarad, úgy az Adatkezelő az adatokat azok megadását követő 90. napon törli.

  Az online regisztráció során megadott adatok validálása ún. kettős azonosítás útján, melynek során az Adatkezelő által működtetett rendszer automatikus e-mail üzenetet küld a regisztráció során megadott e-mail címre, amelyben található weblinkre kattintással, illetve a Kedvezménykártya használatával a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján válik a regisztráció befejezetté.

  A Webáruházon keresztül történő adásvételhez szükséges adatok (ideértve a bankkártya adatokat)

  Webáruházon keresztül történő vásárlások lebonyolítása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő átadásához szükséges adatok (ideértve a termékek postai úton, futár útján történő megküldését illetve átvételi pontokon történő átadását)

  A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő részére történő átadása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  Webáruházon keresztül történő vásárlások számlázásához szükséges adatok (ideértve az Érintett e-mail címét)

  Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

  A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

  Az adatok felvételétől számított 8 év

  Egészségpénztár részére átadandó számla igénylése esetén a számla kiállítása, Érintett részére történő megküldése, valamint az Adatkezelőt (mint számlakiállítót) terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

  Érintett neve és e-mail címe vagy egyéb az Érintett által megadott kapcsolattartási adatok (pl.: telefon, postacím)

  Hírlevélnek közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú tevékenység folytatása céljából történő megküldése

  Érintett hozzájárulása

  Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

  A Kedvezménykártya használata során keletkező vásárlási adatok (ideértve a vásárolt termékek megnevezését, azok összegét, vásárlás helyét stb.) és az Érintett által megadott kapcsolattartási adatok

  A Kedvezménykártya igénybevétele következtében járó személyre szabott kedvezmény meghatározása, illetve annak fizetés során történő biztosítása

  Érintett hozzájárulása

  Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig

  Személyre szabott hírlevél tartalmának kialakítása, illetve hírlevél vásárló részére történő megküldése

  Érintettel való kommunikáció egyénre szabott módjának meghatározása

   

   

  A Kedvezménykártyával rendelkező Érintettek számára biztosítandó Végösszegi kedvezmény nyújtásához szükséges adatok

  Végösszegi kedvezmény biztosítása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  Végösszegi kedvezmény biztosításához szükséges feltételek ellenőrzése

  Az Érintett által igénybe vehető időszakos kedvezmények biztosításához szükséges érintetti adatok

  Az Érintett által igénybe vehető időszakos kedvezmények biztosítása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  Az Érintett által igénybe vehető időszakos kedvezmények biztosításához szükséges feltételek ellenőrzése

  Az Érintettek által a ROSSMANN+ VIP Programban igénybe vehető VIP kedvezmények nyújtásához szükséges adatok

  VIP kedvezmények biztosítása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  VIP kedvezmények biztosításához szükséges feltételek ellenőrzése

  A www.rossmann.hu honlapon használt cookie-k által gyűjtött adatok

  Az Adatkezelő tevékenységének optimalizálása érdekében folytatott piackutatás

  Érintett hozzájárulása

  Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig

  A Szerződéssel kapcsolatos jogviszonnyal összefüggésben kezelt adatok

  A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, adatszolgáltatás, valamint a Szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés.

  A ROSSMANN azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető munkajogi, adójogi igényeket is)

  Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig

  Jelen 1.3. pont szerint kezelt adatok teljességéről készített biztonsági mentések

  Biztonsági mentések készítése a ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása érdekében

  Az Adatkezelőnek a ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos folyamatok megszakítás nélküli működéséhez fűződő jogos érdeke

  A biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig

  A Kedvezménykártyával igénybe vehető egyéb kedvezmények („Egyéb kedvezmény”) biztosításával összefüggésben megvalósuló adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás az adott Egyéb kedvezményre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban érhető el.

  A regisztrációs adatok Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátásával valamint az Adatkezelő által az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érintett általi elfogadásával az Érintett és az Adatkezelő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó szerződések jönnek létre, amelyek értelmében az Adatkezelő a Honlap használatának biztosítására valamint a Webáruházon keresztül megvásárolt termékek tulajdonjogának és birtokának Érintett részére történő átruházására, illetve a Kedvezménykártya vonatkozásában szerződésben meghatározott kedvezmények biztosítására vállal kötelezettséget, míg az Érintett megvásárolt termékek vételárának megfizetésére köteles.

  A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.

  A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázat utolsó előtti sorának megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítési idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési céllal érintett megőrzési idő lenne, az utóbbi került mindenhol feltüntetésre.

  Az Adatkezelő a jelen 1.3 pont szerint kezelt adatok körének teljességéről biztonsági mentést készít, melynek célja a ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó ÁSZF-ben szabályozott folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása, akár az informatikai rendszerekben bekövetkező esetleges működési zavarok esetén is. A biztonsági mentés készítésének jogalapja az Adatkezelőnek a ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos folyamatok folyamatos működéséhez fűződő jogos érdeke. Az Adatkezelő a biztonsági mentéseket egy hónapig őrzi meg.

   

  1.4        Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

  Adatfeldolgozók

  Címzett megnevezése

  Címzett státusza

  Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége 

  Invitech Megoldások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.)

  adatfeldolgozó

  A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából a Kedvezménykártya vonatkozásában.

  SigmaNet Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)

  adatfeldolgozó

  A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.

  Oander Development Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 2. III. em. 1. )

  adatfeldolgozó

  A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.

  Önálló adatkezelő

  Címzett megnevezése

  Címzett státusza

  Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége

  OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.),

  önálló adatkezelő

  A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosítja.

  Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6)

  önálló adatkezelő

  A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.

  A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával a ROSSMANN az Érintettek adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba nem továbbítja. A ROSSMANN a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

  1.5        Különleges adatok kezelése

  Az Adatkezelő kivételes esetekben a Webáruházon keresztül megvásárolható termékek értékesítésével, a megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő kiszállításával, valamint a vételárról való számla kiállításával összefüggésben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 9. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó különleges adatokat, elsősorban az Érintett egészségi állapotára vonatkozó következtetések formájában megjelenő személyes adatokat (egészségügyi adatokat) kezelhet. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján jogosult tekintettel arra, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés olyan jelentős közérdekek (a számlázáshoz illetve a szerződés teljesítéséhez fűződő jelentős közérdek) miatt szükséges, amelyek arányosak az elérni kívánt céllal. Az Adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jog lényeges tartalmát, és az Érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

  1.6        Más forrásból beszerzett Érintetti adatok

  Kezelt adatok köre

  Kezelt adatok forrása

  Rendelés azonosító, név, email cím, bruttó összeg és vásárlási ideje

  A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosító pénzügyi szolgáltató.

  Az Adatkezelő továbbá az Érintettnek azon személyes adatait kezeli, amelyeket jelen Adatkezelési tájékoztató 1.8 pontjában rögzített, az Érintetthez fűződő személyes jellemzők, így különösen a személyes preferenciák, érdeklődések, vásárlási szokások elemzése és előrejelzése céljából folytatott automatizált következtetési eljárás folytán ismert meg.

  1.7        Érintetti jogok

  Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  A)    A hozzáféréshez való jog

  Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

  B)    A helyesbítéshez való jog

  Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

  C)    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

  Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  D)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

  Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

  E)    A tiltakozáshoz való jog

  Amennyiben az Érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

  • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
   • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

  F)    Az adathordozhatósághoz való jog

  Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az Érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

  G)    Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

  Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

  Honlap: http://naih.hu/

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: +36-1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

  Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

  1.8       Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

  Az Adatkezelő az Érintettnek a Kedvezménykártya használata során keletkező vásárlási adatait automatizált módon kezeli az Érintetthez fűződő személyes jellemzők, így különösen az Érintett személyes preferenciáinak, érdeklődéseinek elemzése és előrejelzése céljából („személyre szabás”). Az Adatkezelő a személyre szabás eredménye alapján az Érintett számára egyénre szabott kedvezményeket, illetve egyéniesített hírleveleket kíván biztosítani. Az Adatkezelő a személyre szabás eredményét továbbá az Érintettel való kommunikáció egyénre szabott módjának meghatározása céljából is felhasználhatja.

  Mivel az Adatkezelő által folytatott személyre szabás kivételes esetekben a GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti automatizált döntéshozatalnak minősülhet, így az Adatkezelő biztosítja az Érintettnek azon jogát, hogy

  • az Adatkezelő részéről megfelelő hatáskörrel és jogosultsággal rendelkező személy beavatkozását (emberi beavatkozás) kérje a döntéshozatal ellenőrzése és esetleges felülbírálata érdekében;
  • kifejezze álláspontját az automatizált döntéshozatal kapcsán; valamint
  • a döntéssel szemben az Adatkezelőhöz kifogást nyújtson be.

  Az Adatkezelő továbbá biztosítja, hogy a felülvizsgálatot végző személy valamennyi rendelkezésre álló adatot és tényt értékel, beleértve az Érintett által rendelkezésre bocsátott további adatokat is.

  1.9        tiltakozás

  Tekintettel arra, hogy meghatározott adatokat az Adatkezelő jogos érdek alapján kezel, kifejezetten és külön is felhívjuk az Érintettek figyelmét a tiltakozás jogára, amelyet bármikor erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatnak. Ebben az esetben a tiltakozással Érintett adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törölni fogja, kivéve, ha azok jogi igények védelméhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy ha a tiltakozás az Adatkezelő olyan kényszerítő erejű érdekén alapuló adatkezelés ellen irányul, ami az adatkezeléshez fűződő érdekünknek az Érintett érdekeivel és jogaival szembeni elsőbbségét megfelelően indokolja.

  1.10     Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

  Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

   

  * * *

  Hatályos: 2020. január 1-jétől.


   

   

  2019. október 1-től hatályos Adatkezelési szabályzat

   

  Adatkezelési Tájékoztató

  Összevont Regisztráció Vonatkozásában

  1.1         Adatkezelő megjelölése és elérhetőségi adatai

  Az adatkezelő cégneve: ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „ROSSMANN”)

  Székhelye: 2225 Üllő, Zsaróka út 8

  E-mail címe: ugyfelszolgalat@rossmann.hu

  Telefonszáma: +36 (29) 889-800

  1.2        Az Adatvédelmi tisztviselő megjelölése és elérhetőségi adatai

  Neve: L Tender-Consulting Kft.,

  Kijelölt személy: Bujáki Rózsa

  Postacíme: 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 2

  E-mail címe: office@ltender.hu

  Telefonszáma: +36 (70) 773-5756

  1.3        A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés célja

  Adatkezelés jogalapja

  Megőrzési idő

  Összevont Regisztráció során a felhasználó („Érintett”) által megadott személyes adatok (Érintett neve és e-mail címe, valamint egyedi jelszava), azzal, hogy az Összevont Regisztráció magában foglalja a ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség („ROSSMANN ID”) igénylését, a shop.rossmann.hu linken elérhető webáruházba („Webáruház”) történő regisztrációt, valamint a ROSSMANN+ programban történő részvételre jogosító kedvezménykártya („Kedvezménykártya”) online regisztrációját

  ROSSMANN ID létrehozása

  Szerződés előkészítése és teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

   

  A Kedvezménykártya használata, a Kedvezménykártyával igénybe vehető kedvezmények biztosítása

   

  Érintettel történő kapcsolattartás

  Amennyiben a regisztrációt követően a regisztrációnak a kapott weblinkre történő kattintással, illetve a Kedvezménykártya használatával a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján való megerősítése elmarad, úgy az Adatkezelő az adatokat azok megadását követő 90. napon törli.

  Az online regisztráció során megadott adatok validálása ún. kettős azonosítás útján, melynek során az Adatkezelő által működtetett rendszer automatikus e-mail üzenetet küld a regisztráció során megadott e-mail címre, amelyben található weblinkre kattintással, illetve a Kedvezménykártya használatával a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján válik a regisztráció befejezetté.

  A Webáruházon keresztül történő adásvételhez szükséges adatok (ideértve a bankkártya adatokat)

  Webáruházon keresztül történő vásárlások lebonyolítása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő átadásához szükséges adatok (ideértve a termékek postai úton, futár útján történő megküldését illetve átvételi pontokon történő átadását)

  A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő részére történő átadása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  Webáruházon keresztül történő vásárlások számlázásához szükséges adatok (ideértve az Érintett e-mail címét)

  Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

  A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

  Az adatok felvételétől számított 8 év

  Egészségpénztár részére átadandó számla igénylése esetén a számla kiállítása, Érintett részére történő megküldése, valamint az Adatkezelőt (mint számlakiállítót) terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

  Érintett neve és e-mail címe vagy egyéb az Érintett által megadott kapcsolattartási adatok (pl.: telefon, postacím)

  Hírlevélnek közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú tevékenység folytatása céljából történő megküldése

  Érintett hozzájárulása

  Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

  A Kedvezménykártya használata során keletkező vásárlási adatok (ideértve a vásárolt termékek megnevezését, azok összegét, vásárlás helyét stb.) és az Érintett által megadott kapcsolattartási adatok

  A Kedvezménykártya igénybevétele következtében járó személyre szabott kedvezmény meghatározása, illetve annak fizetés során történő biztosítása

  Érintett hozzájárulása

  Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig

  Személyre szabott hírlevél tartalmának kialakítása, illetve hírlevél vásárló részére történő megküldése

  Érintettel való kommunikáció egyénre szabott módjának meghatározása

   

   

  A Kedvezménykártyával rendelkező Érintettek számára biztosítandó Végösszegi kedvezmény nyújtásához szükséges adatok

  Végösszegi kedvezmény biztosítása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  Végösszegi kedvezmény biztosításához szükséges feltételek ellenőrzése

  Az Érintett által igénybe vehető időszakos kedvezmények biztosításához szükséges érintetti adatok

  Az Érintett által igénybe vehető időszakos kedvezmények biztosítása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  Az Érintett által igénybe vehető időszakos kedvezmények biztosításához szükséges feltételek ellenőrzése

  Az Érintettek által a ROSSMANN+ VIP Programban igénybe vehető VIP kedvezmények nyújtásához szükséges adatok

  VIP kedvezmények biztosítása

  Szerződés teljesítése

  Szerződés teljesítéséig

  (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)

  VIP kedvezmények biztosításához szükséges feltételek ellenőrzése

  A www.rossmann.hu honlapon használt cookie-k által gyűjtött adatok

  Az Adatkezelő tevékenységének optimalizálása érdekében folytatott piackutatás

  Érintett hozzájárulása

  Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig

  A Szerződéssel kapcsolatos jogviszonnyal összefüggésben kezelt adatok

  A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, adatszolgáltatás, valamint a Szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés.

  A ROSSMANN azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető munkajogi, adójogi igényeket is)

  Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig

  Jelen 1.3. pont szerint kezelt adatok teljességéről készített biztonsági mentések

  Biztonsági mentések készítése a ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása érdekében

  Az Adatkezelőnek a ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos folyamatok megszakítás nélküli működéséhez fűződő jogos érdeke

  A biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig

  A Kedvezménykártyával igénybe vehető egyéb kedvezmények („Egyéb kedvezmény”) biztosításával összefüggésben megvalósuló adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás az adott Egyéb kedvezményre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban érhető el.

  A regisztrációs adatok Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátásával valamint az Adatkezelő által az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érintett általi elfogadásával az Érintett és az Adatkezelő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó szerződések jönnek létre, amelyek értelmében az Adatkezelő a Honlap használatának biztosítására valamint a Webáruházon keresztül megvásárolt termékek tulajdonjogának és birtokának Érintett részére történő átruházására, illetve a Kedvezménykártya vonatkozásában szerződésben meghatározott kedvezmények biztosítására vállal kötelezettséget, míg az Érintett megvásárolt termékek vételárának megfizetésére köteles.

  A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.

  A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázat utolsó előtti sorának megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítési idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési céllal érintett megőrzési idő lenne, az utóbbi került mindenhol feltüntetésre.

  Az Adatkezelő a jelen 1.3 pont szerint kezelt adatok körének teljességéről biztonsági mentést készít, melynek célja a ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó ÁSZF-ben szabályozott folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása, akár az informatikai rendszerekben bekövetkező esetleges működési zavarok esetén is. A biztonsági mentés készítésének jogalapja az Adatkezelőnek a ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos folyamatok folyamatos működéséhez fűződő jogos érdeke. Az Adatkezelő a biztonsági mentéseket egy hónapig őrzi meg.

   

  1.4        Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

  Adatfeldolgozók

  Címzett megnevezése

  Címzett státusza

  Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége

  Invitech Megoldások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.)

  adatfeldolgozó

  A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából a Kedvezménykártya vonatkozásában.

  SigmaNet Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)

  adatfeldolgozó

  A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.

  Oander Development Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 2. III. em. 1. )

  adatfeldolgozó

  A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.

  Önálló adatkezelő

  Címzett megnevezése

  Címzett státusza

  Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége

  OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.),

  önálló adatkezelő

  A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosítja.

  Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6)

  önálló adatkezelő

  A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.

  A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával a ROSSMANN az Érintettek adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba nem továbbítja. A ROSSMANN a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

  1.5        Különleges adatok kezelése

  Az Adatkezelő kivételes esetekben a Webáruházon keresztül megvásárolható termékek értékesítésével, a megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő kiszállításával, valamint a vételárról való számla kiállításával összefüggésben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 9. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó különleges adatokat, elsősorban az Érintett egészségi állapotára vonatkozó következtetések formájában megjelenő személyes adatokat (egészségügyi adatokat) kezelhet. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján jogosult tekintettel arra, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés olyan jelentős közérdekek (a számlázáshoz illetve a szerződés teljesítéséhez fűződő jelentős közérdek) miatt szükséges, amelyek arányosak az elérni kívánt céllal. Az Adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jog lényeges tartalmát, és az Érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

  1.6        Más forrásból beszerzett Érintetti adatok

  Kezelt adatok köre

  Kezelt adatok forrása

  Rendelés azonosító, név, email cím, bruttó összeg és vásárlási ideje

  A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosító pénzügyi szolgáltató.

  Az Adatkezelő továbbá az Érintettnek azon személyes adatait kezeli, amelyeket jelen Adatkezelési tájékoztató 1.8 pontjában rögzített, az Érintetthez fűződő személyes jellemzők, így különösen a személyes preferenciák, érdeklődések, vásárlási szokások elemzése és előrejelzése céljából folytatott automatizált következtetési eljárás folytán ismert meg.

  1.7         Érintetti jogok

  Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  A)    A hozzáféréshez való jog

  Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

  B)    A helyesbítéshez való jog

  Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

  C)     A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

  Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  D)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

  Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

  E)    A tiltakozáshoz való jog

  Amennyiben az Érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

  • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
   • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

  F)     Az adathordozhatósághoz való jog

  Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az Érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

  G)    Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

  Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

  Honlap: http://naih.hu/

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: +36-1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

  Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

  1.8        Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

  Az Adatkezelő az Érintettnek a Kedvezménykártya használata során keletkező vásárlási adatait automatizált módon kezeli az Érintetthez fűződő személyes jellemzők, így különösen az Érintett személyes preferenciáinak, érdeklődéseinek elemzése és előrejelzése céljából („személyre szabás”). Az Adatkezelő a személyre szabás eredménye alapján az Érintett számára egyénre szabott kedvezményeket, illetve egyéniesített hírleveleket kíván biztosítani. Az Adatkezelő a személyre szabás eredményét továbbá az Érintettel való kommunikáció egyénre szabott módjának meghatározása céljából is felhasználhatja.

  Mivel az Adatkezelő által folytatott személyre szabás kivételes esetekben a GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti automatizált döntéshozatalnak minősülhet, így az Adatkezelő biztosítja az Érintettnek azon jogát, hogy

  • az Adatkezelő részéről megfelelő hatáskörrel és jogosultsággal rendelkező személy beavatkozását (emberi beavatkozás) kérje a döntéshozatal ellenőrzése és esetleges felülbírálata érdekében;
  • kifejezze álláspontját az automatizált döntéshozatal kapcsán; valamint
  • a döntéssel szemben az Adatkezelőhöz kifogást nyújtson be.

  Az Adatkezelő továbbá biztosítja, hogy a felülvizsgálatot végző személy valamennyi rendelkezésre álló adatot és tényt értékel, beleértve az Érintett által rendelkezésre bocsátott további adatokat is.

  1.9        tiltakozás

  Tekintettel arra, hogy meghatározott adatokat az Adatkezelő jogos érdek alapján kezel, kifejezetten és külön is felhívjuk az Érintettek figyelmét a tiltakozás jogára, amelyet bármikor erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatnak. Ebben az esetben a tiltakozással Érintett adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törölni fogja, kivéve, ha azok jogi igények védelméhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy ha a tiltakozás az Adatkezelő olyan kényszerítő erejű érdekén alapuló adatkezelés ellen irányul, ami az adatkezeléshez fűződő érdekünknek az Érintett érdekeivel és jogaival szembeni elsőbbségét megfelelően indokolja.

  1.10     Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

  Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

   

  * * *

  Hatályos: 2019. október 1-től.