Kedves Vásárlóink!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy technikai karbantartás miatt az ajándékkártyákhoz kapcsolódó minden funkció – beleértve az ajándékkártyák vásárlását és beváltását – átmenetileg nem lesz elérhető a mai napon 22:00-23:59-ig.
Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Rossmann

Adatkezelési Tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató ("Tájékoztató") célja, hogy pontos és átfogó információkat nyújtson Önnek a személyes adatok ROSSMANN Magyarország Kft. ("ROSSMANN") által történő kezeléséről a "10 éves a Rossmanó" elnevezésű nyereményjátékkal ("Nyereményjáték”) összefüggésben. Jelen Tájékoztató az alkalmazandó jogszabályok alapján készült, ideértve különösen a következőket:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, “GDPR”);

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

1. Alapfogalmak

Az alábbi definíciók célja a Tájékoztató értelmezésének megkönnyítése.

Személyes adat: bármely olyan, természetes személyre vonatkozó információ - például név vagy kapcsolattartási adatok - amely alapján a természetes személy közvetlenül vagy közvetetten (azaz más információkkal kombinálva) azonosítható.

Érintett: az a természetes személy, akinek a vonatkozásában az Adatkezelő Személyes adatokat kezel, azaz jelen esetben Ön mint a Nyereményjátékban részt vevő személy.

Adatkezelő vagy “ROSSMANN”: az a szervezet, amely az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön Személyes adatainak kezelője a ROSSMANN Magyarország Kft.  (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090).

Adatkezelés: bármely, a Személyes adatokat érintő művelet, amelyet az Adatkezelő végrehajt, így pl. azok gyűjtése, tárolása, továbbítása, módosítása vagy törlése.

Címzett: bármely harmadik fél, amellyel az Adatkezelő Személyes adatot közöl, vagy amely Személyes adathoz más módon hozzáfér. (A címzettek listáját lásd a 4. pontban).

2. Az Adatkezelés bemutatása

A Nyereményjáték egy, az Adatkezelő által a 2022. október 17-én 0:00 órától 2022. november 13-án 23:59 óráig terjedő időszakban szervezett nyereményjáték, amelynek keretében a játékban résztvevőknek („Érintettek”) sorsolás keretében lehetőségük van megnyerni a nyeremények valamelyikét.

A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele többek között, hogy az érintett

 • rendelkezzen, ROSSMANN ID-vel (a ROSSMANN ID-val kapcsolatos adatkezelésről az alábbi linken tájékozódhat bővebben https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban),
 • rendelkezzen a ROSSMANN+ programban („ROSSMANN+ Program” a ROSSMANN+ Program során történő adatkezelésről az alábbi linken tájékozódhat bővebben: https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-programhoz-online) érvényesen regisztrált kedvezménykártyával („ROSSMANN+ Kedvezménykártya”),
 • részt vegyen a ROSSMANN által szervezett Rossmanó Babaprogramban („Rossmanó Babaprogram” a Rossmanó Babaprogram során történő adatkezelésről az alábbi linken tájékozódhat bővebben: https://shop.rossmann.hu/rossmano-babaprogram-adatkezelesi-tajekoztato), valamint elfogadja a kapcsolódó játékszabályzatot.

Az Érintetteknek ahhoz, hogy részt vehessenek a sorsolásban a Nyereményjáték lebonyolítására szolgáló, www.rossmann.hu/rossmanó címen elérhető microsite („Honlap”) erre szolgáló felületére fel kell tölteniük egy, vagy több, ROSSMANN üzletben történt vásárlást igazoló bizonylaton szereplő vonalkód számsorozatát, vagy ROSSMANN Webshopon keresztül történt megrendelés esetén a megrendelésről kapott számla egyedi azonosítóját.

A Nyereményjáték lebonyolítása során elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő az Érintett bizonyos Személyes adatait kezelje, e körben tehát Adatkezelés valósul meg. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó Adatkezelések részletes leírása a 3. pontban olvasható.

3. Adatkezelések

Jelen pontban bemutatásra kerül az összes olyan adatkezelési művelet és az azokhoz kapcsolódó célok, amelyek kapcsán a ROSSMANN a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódóan Személyes adatot kezel.

3.1 A Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatkezelés

3.1.1 Kezelt Személyes adatok

Az Érintett Nyereményjáték során történő azonosítása és az abban való részvételének biztosítása érdekében az Adatkezelő az Érintett következő Személyes adatait kezeli:

 • az Érintett ROSSMANN ID-ja és ehhez kapcsolódóan
 • az Érintett neve és email címe, valamint
 • az Érintett által feltöltött, ROSSMANN üzletben vagy az Online Drogériában történt vásárlást igazoló bizonylaton szereplő vonalkód számsorozata, illetve rendelésszám;
 • a nyeremény sorsolásáról felvett jegyzőkönyv tartalma

Ha az Érintett a sorsolás alkalmával nyertesként vagy tartalék nyertesként kerül kiválasztásra, úgy a fentieken túl a következő adatok kerülnek kezelésre:

 • az a tény, hogy az Érintett megnyerte az adott nyereményt, illetve, hogy az Érintett az adott nyeremény vonatkozásában tartalék nyertesként került kiválasztásra,
 • az Érintett által a nyeremény átadása érdekében megadott adatok, így az Érintett telefonszáma, lakcíme, valamint egyértelmű nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a nyereményre igényt tart, valamint
 • annak a bizonylatnak a másolata, amelynek a vonalkódjához tartozó számsorozat feltöltésével a sorsoláson az Érintett a Nyereményjátékban részt vett és az adott nyereményt megnyerte.

Amennyiben az Érintett tartalék nyertesként kerül kiválasztásra, de nem lép valamely nyertes helyébe a ROSSMANN csak annak tényét kezeli, hogy az Érintett az adott nyeremény tekintetében tartalék nyertesként került kiválasztásra.

3.1.2 Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Nyereményjáték sikeres lebonyolítása, ennek részeként:

 • az Érintett részvételének biztosítása a Nyereményjátékban;
 • az Érintett azonosítása a Nyereményjáték során, az adott nyereményre való jogosultságának ellenőrzése;
 • az Érintettel való kommunikáció;
 • a nyeremény kiszállítása az Érintett számára;
 • az Érintett Nyereményjátékban való részvételének, valamint a Nyeremény részére történő eljuttatásának utólagos igazolása.

3.1.3 Az Adatkezelés jogalapja

A Személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett kifejezett, önkéntes és egyértelmű hozzájárulása.

A fentiekben megjelölt Személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a Nyereményjátékban való részvételhez. Ezért amennyiben az Érintett a Nyereményjáték időtartama alatt visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és ebből következően a továbbiakban nincs lehetőségünk Személyes adatait kezelni, úgy a Nyereményjátékban való részvétele ellehetetlenülhet.

3.1.4 A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Nyereményjáték végétől számított egy évig.

(A ROSSMANN ugyanakkor az Érintett ROSSMANN ID-ját, ROSSMANN+ programban és Rossmanó Babaprogramban való részvételének tényét és az ahhoz kapcsolódó személyes adatokat a Nyereményjátéktól függetlenül is kezeli, ezen adatkezelésekről - ideértve az esetleges jogi igények érvényesítésével, valamint a panaszkezeléssel összefüggő adatkezeléseket is - a 2. pontban megadott hyperlinkekre kattintva tájékozódhat).

3.2 Az Adatkezelő számviteli és adózási kötelezettségeinek való megfeleléshez szükséges adatok kezelése

3.2.1 Kezelt Személyes adatok

Az Adatkezelő által e körben kezelt Személyes adatok:

 • az a tény, hogy az Érintett az adott nyereményt nyerte meg;
 • a nyeremény pénzben kifejezett értéke, valamint
 • az arra vonatkozóan kiállított számlán szereplő adatok

3.2.2 Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az Adatkezelőre vonatkozó adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése.

3.2.3 Az Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó adózási és számviteli jogi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó jogi kötelezettség.

3.2.4 A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a nyereményről kiállított számlát (így az abban foglalt Személyes adatokat is), mint számviteli bizonylatot a számviteli törvény mindenkori rendelkezéseinek megfelelő időtartamon keresztül (legalább 8 évig) őrzi meg.

4. Címzettek

A Nyereményjáték lebonyolítása érdekében a ROSSMANN bizonyos személyes adatokat továbbít egyes, tőle független szervezetek részére. Ezek a szervezetek önálló adatkezelőként járnak el a kapott Személyes Adatok vonatkozásában.

Az Adatkezelő a következő önálló adatkezelőknek adja át a Személyes adatokat:

 • A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755), valamint
 • a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. cégjegyzékszám: 01-10-042463) amelyek a nyeremények kiszállítását végzik. Ehhez részükre átadásra kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint telefonszáma.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Személyes adatokat az Európai Unió területén kívülre nem továbbítja.

5. Profilalkotás

A Nyereményjáték során nem valósul meg a GDPR értelmében vett profilalkotás, vagy automatizált döntéshozatal. Ez azt jelenti, hogy az Érintett jelen tájékoztatóban felsorolt Személyes adatait semmilyen módon nem elemezzük további következtetések levonása céljából, illetve rá nézve semmilyen, emberi beavatkozás nélküli automatizált döntést nem hozunk ezen adatok alapján.

6. Az Érintett által gyakorolható jogok

Az Érintettet Személyes adatainak kezelése során megilletik bizonyos, a GDPR-ban foglalt jogok. Az Érintett ezen jogait bármikor gyakorolhatja oly módon, hogy felveszi az Adatkezelővel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Az Adatkezelő kapcsolattartási adatai:

Email: adatvedelem@rossmann.hu

Postai cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

Adatvédelmi tisztviselő: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda

A kérelmet az Érintettnek saját szavaival, érthetően és tömören javasolt megfogalmaznia. Az Adatkezelő az Érintett kérelmét megvizsgálja, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő kérelmet a lehető leggyorsabban, de mindenképpen az átvételtől számított 1 hónapon belül válaszolja meg.

6.1 Az Érintett hozzáférési joga

A Személyes adatokhoz való hozzáférési jog azt jelenti, hogy az Érintettnek jogában áll a Személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérni.

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt arról, hogy kezeli-e a Személyes adatait, és ha igen,

 • milyen Személyes adatokat kezel,
 • mi az Adatkezelés célja,
 • az Adatkezelő mely címzettek részére adja át a Személyes adatokat,
 • az Adatkezelő mennyi ideig tárolja a Személyes adatokat,
 • az Érintettnek milyen jogai vannak az Adatkezeléssel összefüggésben, és
 • az Adatkezelő továbbítja-e az Érintett Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba vagy szervezet részére és amennyiben igen, az Adatkezelő milyen további garanciák vállalásával védi az Érintett Személyes adatait.

Az Érintett kérelmezheti továbbá, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes adatokról az Adatkezelő másolatot készítsen és azt az Érintettnek átadja. Az Adatkezelő az így készült másolatokat pdf formátumban, email csatolmányként, vagy más formában adja át az Érintett részére. Az Adatkezelő abban az esetben tagadhatja meg a kezelt Személyes adatokról készült másolat átadását, ha az hátrányosan érintené bármilyen harmadik fél jogait és szabadságait, illetve a másolat átadása sértené bármely harmadik fél üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes adatok helytelenek, vagy időközben megváltoztak, kérelmezheti az érintett adatok módosítását.

6.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy Személyes adatait „elfeledjék”. Ez azt jelenti, hogy ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül, az Adatkezelő késedelem nélkül törli az Érintett Személyes adatait vagy azoknak a jelen joggal érintett részét:

 • a Személyes adatokra már nincs szükség azokból a célokból, amelyek a fenti 3. pontban meghatározásra kerültek;
 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapult és azt az Érintett visszavonta;
 • az Adatkezelő legjobb szándéka és erőfeszítései ellenére az adatok kezelése jogellenes volt;
 • az Adatkezelő vagy az Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályai alapján köteles az Érintett Személyes adatokait törölni.

Amennyiben az Adatkezelő módjában áll, a Személyes adatok törléséről a címzetteket is tájékoztatja. Külön kérelem esetén az Adatkezelő listát küld azokról a címzettekről, amelyeket a törlésről tájékoztatott.

Az Adatkezelő nem köteles a Személyes adatokat törölni, ha az Adatkezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges, illetve az Európai Unió vagy Magyarország jogszabályai alapján az adatokat köteles megőrizni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Adatkezelő a Személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli, ezért a törléshez való jog érvényesítése ellehetetlenítheti az Érintett részvételét a Nyereményjátékban.

Az Adatkezelő kifejezetten kizárja felelősségét arra az esetre nézve, ha az Érintett azért nem tud részt venni a Nyereményjátékban, vagy az Adatkezelő azért nem tud kapcsolatba lépni az Érintettel a nyeremény átadása érdekében, mert az Érintett Személyes adatait a jelen pontban említett jog alapján törölnie kellett.

6.4 Az Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelés korlátozását, amennyiben legalább egy feltétel teljesül az alábbiak közül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;
 • az Adatkezelő legjobb szándékai ellenére az Adatkezelés jogellenes volt, viszont az adatok törlése helyett az Érintett az Adatkezelés korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra az Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, továbbra is jogában áll a Személyes adatokat tárolni, azonban azokon semmilyen egyéb műveletet nem folytathat. Az Adatkezelés nem korlátozható, ha az Adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, vagy harmadik fél jogainak védelme céljából szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Adatkezelő a Személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli ezért, ha az Érintett az Adatkezelés korlátozását kérelmezi, azzal ellehetetlenítheti a részvételét a Nyereményjátékban, vagy az esetleges nyereményének átadását.

Az Adatkezelő kifejezetten kizárja felelősségét arra az esetre nézve, ha az Érintett azért nem tud részt venni a Nyereményjátékban, vagy az Adatkezelő azért nem tud kapcsolatba lépni az Érintettel a nyeremény átadása érdekében, mert az Érintett a Személyes adatai kezelésének a korlátozását kérelmezte.

6.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérelmezheti, hogy a Személyes adatait az Adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. pdf, email) adja át a részére, vagy az általa megjelölt, másik adatkezelőnek.

6.6 Panasztételhez való jog, hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelő bízik abban, hogy soha nem ad okot arra, hogy az Érintettnek panaszt kelljen benyújtania a Személyes adatok Adatkezelő által történő kezelése miatt.

Ettől függetlenül az alábbiakban tájékoztatást nyújt az Érintett hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogáról.

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezeli a Személyes adatait, panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hatósághoz. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1374 Budapest, Pf.:603.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett külföldön él vagy dolgozik (pl. az Európai Unió egy másik tagállamában), a panasz benyújtható a szokásos tartózkodási helye, vagy a munkahelye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához is.

Jogsérelem esetén az Érintett bírósághoz is fordulhat, ha

 • úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezeli a Személyes adatait (a bíróság előtti igényérvényesítéshez nem szükséges NAIH-eljárás előzetes lefolytatása);
 • a NAIH olyan határozatot hozott, amely ellen az Érintett fellebbezni kíván;
 • a NAIH nem foglalkozik az érintett panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (az utóbbi két esetben az eljárást a NAIH-al szemben kell megindítani).

Bírósági eljárást az Érintett a lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kezdeményezhet (az Érintett választásától függően). További információk találhatók a magyar bíróságokról a következő linken: https://birosag.hu.

                                                                                                       * * *

Hatályos: 2022. október 17. napjától

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.