Rossmann

Casino Rossmann Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy pontos és átfogó információkat nyújtson Önnek a személyes adatok ROSSMANN Magyarország Kft. („ROSSMANN”) által történő kezeléséről a „CASINO ROSSMANN” nyereményjátékkal („Nyereményjáték”) összefüggésben.

Jelen Tájékoztató az alkalmazandó jogszabályok alapján készült, ideértve különösen a következőket:

·        Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”);

·        2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

1.      Alapfogalmak

Az alábbi definíciók célja a Tájékoztató értelmezésének megkönnyítése.

Személyes adat: bármely olyan, természetes személyre vonatkozó információ - például név vagy kapcsolattartási adatok - amely alapján a természetes személy közvetlenül vagy közvetetten (azaz más információkkal kombinálva) azonosítható.

Érintett: az a természetes személy, akinek a vonatkozásában az Adatkezelő Személyes adatokat kezel, azaz jelen esetben Ön mint a Nyereményjátékban részt vevő személy.

Adatkezelő vagy „ROSSMANN”: az a szervezet, amely az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön Személyes adatainak kezelője a ROSSMANN Magyarország Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090).

Adatkezelés: bármely, a Személyes adatokat érintő művelet, amelyet az Adatkezelő végrehajt, így pl. azok gyűjtése, tárolása, továbbítása, módosítása vagy törlése.

Címzett: bármely harmadik fél, amellyel az Adatkezelő Személyes adatot közöl, vagy amely Személyes adathoz más módon hozzáfér. (A címzettek listáját lásd a 4. pontban).

2.     Az Adatkezelés bemutatása

A CASINO ROSSMANN egy, az Adatkezelő által a 2022. június 27-től 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakban szervezett nyereményjáték, amelynek keretében napi és heti sorsolások, illetve egy, a főnyereményre vonatkozó sorsolás útján a játékban résztvevőknek („Érintettek”) lehetőségük van megnyerni a több mint 100 nyeremény valamelyikét.

A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele többek között, hogy az érintett rendelkezzen a ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáféréssel („ROSSMANN ID”), valamint elfogadja a kapcsolódó játékszabályzatot.

Ezt követően az Érintetteknek ahhoz, hogy részt vehessenek a sorsolásokban a ROSSMANN okoseszközökre telepíthető applikációjának erre szolgáló felületére fel kell tölteniük egy, vagy több, ROSSMANN üzletben, vagy a ROSSMANN webshop-ban („Online Drogéria”) történt vásárlást igazoló bizonylaton szereplő vonalkódot, vagy a rendelés számát. Vonalkód feltöltésre a ROSSMANN üzletekben, rendelésszám feltöltésre pedig az Online Drogériában történt vásárlás esetén van szükség.

A Nyereményjáték lebonyolítása során elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő az Érintett bizonyos Személyes adatait kezelje, e körben tehát Adatkezelés valósul meg. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó Adatkezelések részletes leírása a 3. pontban olvasható.

3.     Adatkezelések

Jelen pontban bemutatásra kerül az összes olyan adatkezelési művelet és az azokhoz kapcsolódó célok, amelyek kapcsán a ROSSMANN a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódóan Személyes adatot kezel.

3.1.  A Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatkezelés

3.1.1.        Kezelt Személyes adatok

Az Érintett Nyereményjáték során történő azonosítása és az abban való részvételének biztosítása érdekében az Adatkezelő az Érintett következő Személyes adatait kezeli:

·        az Érintett ROSSMANN ID-ja és ehhez kapcsolódóan

·        az Érintett neve és email címe, valamint

·        az Érintett által feltöltött, ROSSMANN üzletben vagy az Online Drogériában történt vásárlást igazoló bizonylaton található vonalkód, illetve rendelésszám (a vonalkódot tartalmazó bizonylat kapcsán az Érintettet megőrzési kötelezettség terheli, annak bemutatása a nyeremény átvételének feltétele. Amennyiben a bizonylaton található vonalkód nem beolvasható, lehetőség van az az alatti számsor manuális feltöltésére is.)

Ha az Érintett valamely sorsolás alkalmával nyertesként kerül kiválasztásra, úgy a fentieken felül a következő adatok kerülnek kezelésre:

·        az a tény, hogy az Érintett megnyerte az adott nyereményt és

·        az Érintett által a nyeremény átadása érdekében megadott adatok, így az Érintett telefonszáma, lakcíme, valamint egyértelmű nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a nyereményre igényt tart

A heti nyertesek nevét és lakhelyét - csak a település megjelölésével - a ROSSMANN az okoseszközökre telepíthető applikációjának „CASINO ROSSMANN” menüpontjában közzéteszi.

A főnyeremény nyertesének nevét és lakhelyét - csak a település megjelölésével - a ROSSMANN az okoseszközökre telepíthető applikációjának „CASINO ROSSMANN” menüpontjában, valamint a ROSSMANN hivatalos Instagram és Facebook oldalán, továbbá a https://www.rossmann.hu/blog online felületen közzéteszi.

3.1.2.       Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Nyereményjáték sikeres lebonyolítása, ennek részeként:

§  az Érintett részvételének biztosítása a Nyereményjátékban;

§  az Érintett azonosítása a Nyereményjáték során, az adott nyereményre való jogosultságának ellenőrzése;

§  az Érintettel való kommunikáció;

§  a nyeremény kiszállítása az Érintett számára;

§  a Nyereményjáték átláthatóságának biztosítása a heti nyertesek és a főnyeremény nyertese nevének közzététele útján

3.1.3.       Az Adatkezelés jogalapja

A Személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett kifejezett, önkéntes és egyértelmű hozzájárulása.

A fentiekben megjelölt Személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a Nyereményjátékban való részvételhez. Ezért amennyiben az Érintett a Nyereményjáték időtartama alatt visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és ebből következően a továbbiakban nincs lehetőségünk Személyes adatait kezelni, úgy a Nyereményjátékban való részvétele ellehetetlenülhet.

3.1.4.       A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Nyereményjáték végétől számított egy évig.

(A ROSSMANN ugyanakkor az Érintett ROSSMANN ID-ját és az ahhoz kapcsolódó személyes adatokat a Nyereményjátéktól függetlenül is kezeli, ezen adatkezelésről a következő hiperlinkre kattintva tájékozódhat: https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban)

3.2. A főnyeremény nyertesének képmásával kapcsolatos adatkezelés

3.2.1.       A kezelt Személyes adatok

Az Adatkezelő által e körben kezelt Személyes adatok:

·        a főnyeremény átadásáról készült fénykép-és videófelvételek, amelyek tartalmazhatják az Érintett képmását is és amelyeket az Adatkezelő a hivatalos Facebook és Instagram oldalán, valamint a https://www.rossmann.hu/blog online felületen közzétehet

3.2.2.      Az Adatkezelés célja

A főnyeremény átadásáról készült felvételek közzététele az Adatkezelő Instagram és Facebook oldalán, valamint a https://www.rossmann.hu/blog online felületen abból a célból, hogy az Adatkezelő beszámoljon a nyereményjáték sikeres lebonyolításáról, ezáltal tevékenységét népszerűsítse.

3.2.3.      Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása, amelyet a főnyeremény átadását megelőzően van lehetősége megadni, külön, erre szolgáló nyilatkozat keretében. A hozzájárulás megadása természetesen nem feltétele a főnyeremény átvételének.

3.2.4.      A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a felvételek elkészítésétől számított 1 évig.

3.3. Az Adatkezelő számviteli és adózási kötelezettségeinek való megfeleléshez szükséges adatok kezelése

3.3.1.       Kezelt Személyes adatok

Az Adatkezelő által e körben kezelt Személyes adatok:

·        az a tény, hogy az Érintett az adott nyereményt nyerte meg;

·        a nyeremény pénzben kifejezett értéke, valamint

·        az arra vonatkozóan kiállított számlán szereplő adatok

3.3.2.      Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az Adatkezelőre vonatkozó adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése.

3.3.3.      Az Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó adózási és számviteli jogi kötelezettségek teljesítése.

3.3.4.      A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a nyereményről kiállított számlát (így az abban foglalt Személyes adatokat is), mint számviteli bizonylatot a számviteli törvény mindenkori rendelkezéseinek megfelelő időtartamon keresztül (legalább 8 évig) őrzi meg.

3.4. Jogi igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés

3.4.1.       Kezelt Személyes adatok

Az Adatkezelő megőrzi azon adatokat, amelyek a jövőben esetlegesen felmerülő jogi igényeinek érvényesítéséhez, vagy jogi pozíciójának védelméhez lehetnek szükségesek, így pl. annak érdekében, hogy igazolni tudja az adott nyeremény átadásának tényét és a nyertes személyét, valamint azt, hogy a Nyereményjáték lebonyolítása a vonatkozó játékszabályzatnak és a jogszabályoknak megfelelően történt. Ezen adatok között előfordulhatnak Személyes adatok is.

3.4.2.      Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelő igényérvényesítési célból csak abban az esetben őriz meg Személyes adatokat, ha azok megítélése szerint feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy egy jövőbeni esetleges jogvitában bizonyítékként szolgáljanak az Adatkezelő álláspontjának alátámasztásához.

3.4.3.      Az Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, hogy egy a jövőben felmerülő jogvitában, vagy igényérvényesítés körében álláspontját bizonyítani tudja, esetleges jogi igényeinek érvényt tudjon szerezni.

3.4.4.      A Személyes adatok megőrzési ideje

A polgári jogi elévülési idő (5 év) alatt, amely az adott nyeremény átadásától számítandó.

4.     Címzettek

A Nyereményjáték lebonyolítása érdekében a ROSSMANN bizonyos személyes adatokat továbbít egyes, tőle független szervezetek részére. Ezek a szervezetek önálló adatkezelőként járnak el a kapott Személyes Adatok vonatkozásában.

Az Adatkezelő a következő önálló adatkezelőknek adja át a Személyes adatokat:

·        Hovány Prémium Automotive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Szent László körút 68.; cégjegyzékszám: 03-09-114446), amely a főnyeremény nyertes részére történő átadását, valamint a nyertes nevére történő regisztrálását végzi a közhiteles gépjármű-nyilvántartásban.

·        Az eljáró közjegyző, aki a főnyeremény sorsolása során a sorsolás jogszerűségét és külső befolyásoktól mentes jellegét tanúsítja.

·        A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755), amely a nyeremények kiszállítását végzi. Ehhez részére átadásra kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint telefonszáma.

A fentieken túl a főnyeremény átadásakor, az átadás dokumentálása céljából a ROSSMANN-nal kötött szerződés alapján fényképész partnerünk fog eljárni, a ROSSMANN utasításai alapján, a ROSSMANN adatfeldolgozójaként.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Személyes adatokat az Európai Unió területén kívülre nem továbbítja.

5.     Profilalkotás

A Nyereményjáték során nem valósul meg a GDPR értelmében vett profilalkotás, vagy automatizált döntéshozatal. Ez azt jelenti, hogy az Érintett jelen tájékoztatóban felsorolt Személyes adatait semmilyen módon nem elemezzük további következtetések levonása céljából, illetve rá nézve semmilyen, emberi beavatkozás nélküli automatizált döntést nem hozunk ezen adatok alapján.

6.     Az Érintett által gyakorolható jogok

Az Érintettet Személyes adatainak kezelése során megilletik bizonyos, a GDPR-ban foglalt jogok. Az Érintett ezen jogait bármikor gyakorolhatja oly módon, hogy felveszi az Adatkezelővel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Az Adatkezelő kapcsolattartási adatai:

Email: adatvedelem@rossmann.hu

Postai cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

Adatvédelmi tisztviselő: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, kapcsolattartó: dr. Csenterics András

A kérelmet az Érintettnek saját szavaival, érthetően és tömören javasolt megfogalmaznia. Az Adatkezelő az Érintett kérelmét megvizsgálja, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő kérelmet a lehető leggyorsabban, de mindenképpen az átvételtől számított 1 hónapon belül válaszolja meg.

6.1.  Az Érintett hozzáférési joga

A Személyes adatokhoz való hozzáférési jog azt jelenti, hogy az Érintettnek jogában áll a Személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérni.

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt arról, hogy kezeli-e a Személyes adatait, és ha igen,

·        milyen Személyes adatokat kezel,

·        mi az Adatkezelés célja,

·        az Adatkezelő mely címzettek részére adja át a Személyes adatokat,

·        az Adatkezelő mennyi ideig tárolja a Személyes adatokat,

·        az Érintettnek milyen jogai vannak az Adatkezeléssel összefüggésben, és

·        az Adatkezelő továbbítja-e az Érintett Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba vagy szervezet részére és amennyiben igen, az Adatkezelő milyen további garanciák vállalásával védi az Érintett Személyes adatait.

Az Érintett kérelmezheti továbbá, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes adatokról az Adatkezelő másolatot készítsen és azt az Érintettnek átadja. Az Adatkezelő az így készült másolatokat pdf formátumban, email csatolmányként, vagy más formában adja át az Érintett részére. Az Adatkezelő abban az esetben tagadhatja meg a kezelt Személyes adatokról készült másolat átadását, ha az hátrányosan érintené bármilyen harmadik fél jogait és szabadságait, illetve a másolat átadása sértené bármely harmadik fél üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes adatok helytelenek, vagy időközben megváltoztak, kérelmezheti az érintett adatok módosítását.

6.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy Személyes adatait „elfeledjék”. Ez azt jelenti, hogy ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül, az Adatkezelő késedelem nélkül törli az Érintett Személyes adatait vagy azoknak a jelen joggal érintett részét:

·        a Személyes adatokra már nincs szükség azokból a célokból, amelyek a fenti 3. pontban meghatározásra kerültek;

·        az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapult és azt az Érintett visszavonta;

·        az Adatkezelő a Személyes adatokat jogos érdeke alapján kezelte, és az Érintett tiltakozik az ilyen típusú Adatkezelés ellen, feltéve, hogy az Adatkezelő nem azonosított olyan kényszerítő erejű okot, amely az Érintett tiltakozását felülírja;

·        az Adatkezelő legjobb szándéka és erőfeszítései ellenére az adatok kezelése jogellenes volt;

·        az Adatkezelő vagy az Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályai alapján köteles az Érintett Személyes adatokait törölni.

Amennyiben az Adatkezelő módjában áll, a Személyes adatok törléséről a címzetteket is tájékoztatja. Külön kérelem esetén az Adatkezelő listát küld azokról a címzettekről, amelyeket a törlésről tájékoztatott.

Az Adatkezelő nem köteles a Személyes adatokat törölni, ha az Adatkezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges, illetve az Európai Unió vagy Magyarország jogszabályai alapján az adatokat köteles megőrizni.

6.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelés korlátozását, amennyiben legalább egy feltétel teljesül az alábbiak közül:

·        az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;

·        az Adatkezelő legjobb szándékai ellenére az Adatkezelés jogellenes volt, viszont az adatok törlése helyett az Érintett az Adatkezelés korlátozását kéri;

·        az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra az Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·        az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, továbbra is jogában áll a Személyes adatokat tárolni, azonban azokon semmilyen egyéb műveletet nem folytathat. Az Adatkezelés nem korlátozható, ha az Adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, vagy harmadik fél jogainak védelme céljából szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Adatkezelő a Személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli ezért, ha az Érintett az Adatkezelés korlátozását kérelmezi, azzal ellehetetlenítheti a részvételét a Nyereményjátékban vagy az esetleges nyereményének átadását.

Az Adatkezelő kifejezetten kizárja felelősségét arra az esetre nézve, ha az Érintett azért nem tud részt venni a Nyereményjátékban, vagy az Adatkezelő azért nem tud kapcsolatba lépni az Érintettel a nyeremény átadása érdekében, mert az Érintett a Személyes adatai kezelésének a korlátozását kérelmezte.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelőnek a Személyes adatok kezelése jogos érdeke vagy az adatkezelés harmadik fél jogos érdeke alapján történik, az Érintett bármikor tiltakozhat az Adatkezelés ellen. Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő törli az Érintettel kapcsolatban kezelt Személyes adatokat, kivéve, ha

·        az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

·        az Adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérelmezheti, hogy a Személyes adatait az Adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. pdf, email) adja át a részére, vagy az általa megjelölt, másik adatkezelőnek.

6.7. Panasztételhez való jog, hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelő bízik abban, hogy soha nem ad okot arra, hogy az Érintettnek panaszt kelljen benyújtania a Személyes adatok Adatkezelő által történő kezelése miatt.

Ettől függetlenül az alábbiakban tájékoztatást nyújt az Érintett hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogáról.

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezeli a Személyes adatait, panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hatósághoz. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1374 Budapest, Pf.:603.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett külföldön él vagy dolgozik (pl. az Európai Unió egy másik tagállamában), a panasz benyújtható a szokásos tartózkodási helye, vagy a munkahelye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához is.

Jogsérelem esetén az Érintett bírósághoz is fordulhat, ha

·        úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezeli a Személyes adatait (a bíróság előtti igényérvényesítéshez nem szükséges NAIH-eljárás előzetes lefolytatása);

·        a NAIH olyan határozatot hozott, amely ellen az Érintett fellebbezni kíván;

·        a NAIH nem foglalkozik az érintett panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (az utóbbi két esetben az eljárást a NAIH-al szemben kell megindítani).

Bírósági eljárást az Érintett a lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kezdeményezhet (az Érintett választásától függően). További információk találhatók a magyar bíróságokról a következő linken: https://birosag.hu.

* * *

Üllő, 2022. június 27.

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.