Rossmann

Részvételi szabályzat a „ROSSMANN 30 éves születésnapi bevásárlás” elnevezésű nyereményjátékhoz

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

1.               A nyereményjáték szervezője

1.1.           A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „ROSSMANN 30 éves születésnapi bevásárlás” elnevezésű nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

1.2.          A Nyereményjátékban a Szervező valamennyi Magyarország közigazgatási határán belül található üzlete, valamint a shop.rossmann.hu weboldalon található online drogériája („Online Drogéria”) is részt vesz. A Szervező üzleteinek listája megtekinthető a https://shop.rossmann.hu/uzletkereso internetes elérhetőségen.

2.          A nyereményjáték időtartama

2.1.          A Nyereményjáték 2023. november 1-jén 00:00 órától 2023. november 30-án 24:00 óráig tart.

3.           Részvételi feltételek

3.1.          A Nyereményjátékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik

(1)  a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek;

(2) számára a magyar nyelvű kommunikáció elfogadható;

(3)  a shop.rossmann.hu honlapon, vagy a ROSSMANN mobil applikációján („Mobil Applikáció”) történő regisztráció következtében ún. ROSSMANN ID-vel rendelkeznek (A ROSSMANN ID megszerzéséhez szükséges regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN ID-vel kapcsolatos adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/aszf linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban linken elérhető Adatkezelési tájékoztató a ROSSMANN ID és a Webáruház használata vonatkozásában („ROSSMANN ID és Webshop adatkezelési tájékoztató”) című dokumentumok elolvasásával ismerhetik meg.)

(4) a jelen Szabályzat rendelkezéseit a 4.5.pont a)b) bekezdése szerint elfogadják;

(5) a Nyereményjáték időtartama alatt a valamelyik magyarországi ROSSMANN üzletben, vagy az Online Drogériában vásárolnak és a Nyereményjáték időtartama alatt a kihivas.rossmann.hu weboldalon („Honlap") elérhető felületen keresztül a – bármely végösszegű - vásárlásról kapott számviteli bizonylaton szereplő egyedi vonalkód alatti számlaazonosító („Kód”) , illetve az Online Drogérián keresztül történt megrendelés esetén a megrendelésszámot („Megrendelésszám”) a 4.2. pontban foglaltak szerint – a Nyereményjáték időtartama alatt - feltöltik.

(A fenti (1)-(5) pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön a továbbiakban: „Résztvevő”, együttesen „Résztvevők”.)

3.2.         A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.

3.3.         A Szervező továbbá jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.1. pontban meghatározott Sorsolásokból, illetve az 5.2. bekezdésben meghatározott Nyeremény megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben

a.      az érintett Résztvevő a ROSSMANN ID regisztrációja során nem valós adatokat adott meg;

b.     az érintett Résztvevő az 5.1. pontban meghatározott Sorsolások eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;

c.      az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4.         A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

3.5.         A Szervező kizárólag a Nyereményjátékban történő olyan részvételt tekinti érvényesnek, amely a Résztvevő által, saját valós adatainak megadásával történik. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga regisztrált ROSSMANN ID-t, és nem saját valós adatait használja, úgy a Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím, illetve ROSSMANN ID jogosulatlan használatából, illetve nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

3.6.         A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a kihivas.rossmann.hu Honlapon tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.

4.          A Nyereményjátékban történő részvétel – Kódok/Megrendelésszámok feltöltése

4.1.          A Résztvevők a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében lebonyolított, bármilyen végösszegű vásárlást követően a vásárlás végösszegéről olyan bizonylatot kapnak kézhez, amelynek alján található a Kód, míg abban az esetben, ha az Online Drogériából vásárolnak – akár Mobil Applikáció útján is – úgy az érintett vásárlásról kapott számlán szerepelni fog az Megrendelésszám.

4.2.         Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1. pontjának (5) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték Időtartama alatt, a kihivas.rossmann.hu linken elérhető Honlap „Kódfeltöltés” elnevezésű alpontja alatt be kell gépelnie, vagy a Kódot, vagy az Megrendeléssztámot és azt a „Beküldöm” gombra kattintással el kell küldenie a Szervezőnek.

4.3.         A Kód, illetve az Megrendelésszám 4.2 pont szerinti feltöltését követően a Résztvevő automatikusan részt vesz az 5.1 pont szerinti Sorsolásokon.

4.4.         Egy Kódot/Megrendelésszámot csak egy (1) alkalommal lehet érvényesen feltölteni, valamint a Nyereményjátékban való részvételhez elengedhetetlen, hogy az érintett Kód/Megrendelésszám olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra. Azonos Kód/Megrendelésszám feltöltése esetén a Szervező csak a feltöltés időpontját tekintve elsőként beérkezett feltöltést fogadja el érvényesnek. Beérkezési időpont alatt a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor dokumentált feltöltési időpont értendő. Nincs akadálya annak azonban, hogy több különböző Kód/Megrendelésszám kerüljön feltöltésre, és ezzel a Résztvevő növelje nyerési esélyét.

4.5.         A Kód/Megrendelésszám kizárólag a kihivas.rossmann.hu linken elérhető Honlap „Kódfeltöltés” elnevezésű alpontja alatt küldhető el a Szervező részére, azt követően, hogy a Honlapon a Résztvevő ROSSMANN ID-jével belépett és a „Megismertem és elfogadom a Nyereményjáték szabályzatát, valamint adatkezelési tájékoztatóját és a szabályzatban foglaltakat tudomásul véve hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.” szövegű jelölőnégyzetet bejelölte. Ennek megfelelően a Kód/Megrendelésszám feltöltésének előfeltétele, hogy a Résztvevő:

a.     rendelkezzen ROSSMANN ID-vel, valamint ROSSMANN ID-jével a Honlapra bejelentkezzen; és

b.    a fentiek szerint elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit és hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez; és

c.     a megküldeni kívánt Kód/Megrendelésszám olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra;

d.    a Kód/Megrendelésszám megküldésére a Nyereményjáték időtartama alatt kerüljön sor.

4.6.         A Kód/Megrendelésszám feltöltésének abban az 5.1.3 pontban meghatározott sorsolási periódusban kell érvényesen beérkeznie, amely sorsolási periódusban a Résztvevő az adott sorsolási periódusban kisorsolásra kerülő Nyereményt meg kívánja nyerni. A Nyereményjáték időtartama alatt lebonyolított vásárláshoz kapcsolódó Kódot/Megrendelésszámot a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a 4. fejezet szerint feltölteni a Résztvevő, ezáltal szabadon befolyásolhatja a Résztvevő, hogy melyik 5.1.3. pontban meghatározott sorsolási periódusban kisorsolásra kerülő, 5.2. pontban meghatározott Nyeremény vonatkozásában kíván lehetőséget biztosítani a Nyeremény megnyerésére.

4.7.         A Résztvevő köteles a vásárlás során kapott, a Kódot tartalmazó bizonylatot a Nyereményjáték Időtartamát követő három hónapig ép, sérülésmentes állapotban megőrizni, oly módon, hogy a rajta szereplő vonalkód egyszersmind olvasható is maradjon, a nyereményre való jogosultság igazolása érdekében. A Kódot tartalmazó bizonylat akkor tekinthető ép, sérülésmentes állapotúnak, ha azon semmilyen sérülés nem található, illetve annak eredetiségével kapcsolatosan kétség nem merül fel. A Szervezőnek nem áll módjában pótolni a megrongálódott, elszakadt, elázott, valamint az ellopott, elvesztett, Kódot tartalmazó bizonylatot. (Az Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így azzal kapcsolatban megőrzési kötelezettség a Résztvevőt nem terheli.)

4.8.         A bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan vagy hiányos számviteli bizonylat érvénytelennek minősül, és nem vesz részt a Nyereményjátékban.

5.           Sorsolások és Nyeremények

5.1.          Sorsoláshoz kapcsolódó szabályok

5.1.1.       A Nyereményjáték időtartama alatt azon Résztvevők között, akik a 4. fejezet szerint érvényesen töltöttek fel Kódot, az 5.2. pontban meghatározott Nyeremények kerülnek kisorsolásra („Sorsolás”) úgynevezett „nyerő pillanatok” figyelembevételével.

5.1.2.      Az 5.2. pontban meghatározott Nyeremények kisorsolása az adott sorsolási periódusokra vonatkozóan a Szervező által előzetesen, véletlenszerűen kisorsolt, ám az adott periódusok lezárultáig nyilvánosságra nem hozott (a Résztvevők számára titkos), másodpercnyi pontossággal meghatározott időpontok, ún. „nyerő pillanatok” alapján történik: egy adott 5.2. pont szerinti Nyeremény esetében az a Résztvevő lesz a nyertes, aki az adott, 5.1.3. pontban meghatározott sorsolási periódusra vonatkozóan előzetesen kisorsolt „nyerő pillanatok” időpontjaihoz képest - akár azt megelőzően, akár azt követően - a legközelebbi időpontban végzett el érvényes Kódfeltöltést.

5.1.3.      A Nyereményjáték vonatkozásában az egyes sorsolási peridusok az alábbiak szerint alakulnak:

·        Első periódus: 2023. november 1.-november 5. – egy darab (1 db) 5.2. pont szerinti Nyeremény kerül kisorsolásra

·        Második periódus: 2023. november 6.-november 12. – három darab (3 db) 5.2. pont szerinti Nyeremény kerül kisorsolásra

·        Harmadik periódus: 2023. november 13.-november 19. – három darab (3 db) 5.2. pont szerinti Nyeremény kerül kisorsolásra

·        Negyedik periódus: 2023. november 20.-november 26. – három darab (3 db) 5.2. pont szerinti Nyeremény kerül kisorsolásra;

·        Ötödik periódus: 2023. november 27.-november 30. – kettő darab (2 db) 5.2. pont szerinti Nyeremény kerül kisorsolásra

A Sorsolásokhoz kapcsolódó „nyerő pillanatok” kisorsolása előzetesen és egységesen 2023. október 17-én 11 óra 45 perckor Közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Kuti Szilvia Közjegyző Irodájában, a 1055 Budapest, Szervita 5. 1/1. címen. A sorsolás nem nyilvános. A kisorsolt 12 db heti nyerő időpont a Közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Szervezőnek megismerés céljából.

 

Hetek eloszlása:

 

1. hét: 2023. november 01. – november 05. 23:59:59 -ig (1 db)

2. hét: 2023. november 06. – november 12. 23:59:59 -ig (3 db)

3. hét: 2023. november 13. – november 19. 23:59:59 -ig (3 db)

4. hét: 2023. november 20. – november 26. 23:59:59 -ig (3 db)

5. hét: 2023. november 27. – november 30. 23:59:59 -ig (2 db)

5.1.4.      A Sorsolások alkalmával a Szervező egy (1) nyertest, és két (2) tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek sorsolására is a „nyerő pillanatok” figyelembevételével kerül sor, tehát a tartaléknyertesek a „nyerő pillanathoz” második, illetve harmadik legközelebbi időpontban Kódot/Megrendelésszámot feltöltő Résztvevők lesznek.

5.1.5.      A Résztvevők a Sorsolások eredményeit a kihivas.rossmann.hu Honlap „Nyertesek” menüpontja alatt ismerhetik meg, ahol a Szervező az adott sorsolási periódusra vonatkozó Sorsolások eredményeit legkésőbb az érintett naptári hetet követő második munkanapon 12:00-ig hozza nyilvánosságra az érintett nyertes Résztvevő nevének, illetve lakóhelyének - kizárólag a település – megjelölésével.

5.2.         Nyeremények

5.2.1.      A Nyereményjáték keretében a Szabályzat 5.1. pontjában meghatározott Sorsoláson az úgynevezett „nyerő pillanatok” figyelembevételével – az 5.1.3. pontban rögzített sorsolási periódusok szerinti elosztásban – összesen tizenkettő (12) nyertes Résztvevő kerül kisorsolásra, akik az 5.2. pontban foglaltak szerint lehetőséget kapnak arra, hogy az 5.3.3 pontban foglaltak szerint küldött válaszüzenetükben megjelölt címhez legközelebb eső, vásárlóktól kiürített ROSSMANN üzletben - összesen harminc (30) másodperc időtartam alatt - egy bevásárlókosár segítségével összegyűjtött termékeket ellenérték megfizetése nélkül hazavigyenek. („Nyeremény”)

5.2.2.     A nyertes Résztvevőknek az 5.2.1 pontban meghatározott harminc (30) másodperc időtartamú „kihívás” teljesítése során az érintett ROSSMANN üzletben egy meghatározott ponttól kell indulniuk és az általuk termékekkel megtöltött bevásárlókosárral a ROSSMANN üzlet ugyanazon meghatározott pontjához nem szükséges visszaérniük a harminc (30) másodperc leteltét követően. A „kihívás” teljesítése során a nyertes Résztvevők azonos cikkszámmal rendelkező, azonos típusú és kiszerelésű termékekből kizárólag egy darabot tehetnek a bevásárlókosarukba. Amennyiben a nyertes Résztvevők a „kihívás” teljesítése során azonos cikkszámmal rendelkező, azonos típusú és kiszerelésű termékekből többet is a bevásárlókosarukba tesznek, úgy az egyező termékekből a „kihívás” teljesítését követően csak egy darabot vihetnek haza. A „kihívás” teljesítése során a nyertes Résztvevők csak olyan termékeket tehetnek bevásárlókosarukba, amelyeket egyébként a ROSSMANN az adott üzletében kiskereskedelmi tevékenysége körében értékesít, így például a ROSSMANN üzlet berendezési és felszerelési tárgyai a Nyereményjátékban nem vesznek részt. A „kihívás” teljesítésére nyitva álló harminc (30) másodperces időtartam lejártát követően a Szervező alkalmazottja ellenőrzi a nyertes Résztvevő által összeállított bevásárlókosarat és a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően összegyűjtött termékeket átadja a nyertes Résztvevő számára.

5.2.3.     A Nyeremények át nem ruházhatóak, és készpénzre nem válthatók, továbbá egy Résztvevő csak egy Nyeremény megnyerésére jogosult. A Nyeremény keretében összegyűjtött termékek tulajdonjogának átruházásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező visel. Szervezőt a Nyereményként szolgáló „kihívás” jelen Szabályzatban meghatározott módon történő lebonyolításán és a Nyeremény keretében összegyűjtött termékek tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó esetleges adóvonzat kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben a Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

5.3.         A Nyeremények nyerteseinek értesítése

5.3.1.      A Szervező a Nyeremények nyertes Résztvevőit a ROSSMANN ID igénylésük keretében megadott e-mail címükre küldött e-mailben értesíti („Értesítés”) a nyereményükről.

5.3.2.     A nyertes Résztvevők értesítésére legkésőbb a vonatkozó, 5.1.3. pontban meghatározott sorsolási periódust követő második munkanapon kerül sor.

5.3.3.     Az értesítő e mailben a Szervező felhívja a nyertes Résztvevőt, hogy válasz e-mailjükben az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldjék meg a Nyereményük átadásához szükséges adataikat, így nevüket, telefonszámukat, lakcímüket, vagy azt a címet, amelyhez legközelebb található ROSSMANN üzletben a Nyereményként szolgáló „kihívást” teljesíteni kívánják, valamint egyértelmű nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általuk megnyert Nyereményre igényt tartanak, továbbá küldjék meg annak a bizonylatnak a másolatát, amelynek Kódja feltöltésével az érintett Sorsoláson részt vettek és az adott Nyereményt megnyerték. (Az Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így abban az esetben, ha Megrendelésszám alapján került kisorsolásra az érintett Résztvevő, az Megrendelésszám Résztvevő által történő igazolására nincs szükség.) A Szervező felhívja továbbá a Nyertesek figyelmét arra, hogy a válaszuk késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereménytől való eleséshez vezet.

5.3.4.     Amennyiben a nyertes Résztvevő

a)     az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, valamint az érintett bizonylat másolatát teljes körűen, vagy

b)     úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Nyereményre nem tart igényt

úgy az az adott Nyeremény vonatkozásában a Nyereményről történő lemondásnak minősül. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a ROSSMANN ID igénylés keretében megadott e-mail címre, beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti nyertes Résztvevő felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja. A jelen bekezdésben foglalt körülmény felmerülése esetén az érintett Nyereményre az 5.1.5. pont szerint kisorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá.

5.3.5.      A ROSSMANN ID igénylés során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

5.4.         A Nyereményként megnyerhető „kihívás” lebonyolítása

5.4.1.      Az érintett nyertes Résztvevő Értesítésre történő válaszában megküldött adatok alapján a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Résztvevővel a Nyereményként megnyert „kihívás” lebonyolításának megszervezése érdekében. A Szervező a nyertes Résztvevő által az 5.3.3 pontban foglaltak szerint megjelölt címhez legközelebb eső ROSSMANN üzletben teszi lehetővé a „kihívás” teljesítését. A Szervező öt különböző (az érintett ROSSMANN üzlet vásárlóközönség számára történő nyitását megelőző, vagy zárását követő) időpontot jelöl meg, amely időpontok közül a nyertes Résztvevő választhatja ki a számára megfelelő időpontot a Nyereményként megnyert „kihívás” teljesítésére. A Szervező a nyertes Résztvevő személyazonosságát a Nyereményként megnyert „kihívás” teljesítését megelőzően ellenőrzi. Abban az esetben, ha a nyertes Résztvevő az általa megjelent időpontban nem jelenik meg a „kihívás” teljesítésének helyszíneként megjelölt ROSSMANN üzletben, vagy személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni nem tudja, úgy ez a körülmény az adott Nyeremény vonatkozásában a Nyereményről történő lemondásnak minősül. A jelen bekezdésben foglalt körülmény felmerülése esetén az érintett Nyereményre az 5.1.5. pont szerint kisorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá.

5.4.2.     A Szervező adott esetben a Nyereményként megnyerhető „kihívás” teljesítéséről későbbi marketing célú felhasználásra szánt kép- és videófelvételeket készíthet, mely felvételeken a nyertes Résztvevő képmása szerepelhet. Ugyanakkor a nyertes Résztvevő képmását rögzítő felvételek készítésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ehhez a nyertes Résztvevő a Nyereményként megnyerhető „kihívás” teljesítését megelőzően önként, kifejezetten hozzájárul. A felvételek készítésével, valamint felhasználásának részleteivel, továbbá az ezekhez kapcsolódó adatkezelések feltételeivel, részleteivel kapcsolatosan a Szervező a felvételek elkészítését megelőzően részletesen tájékoztatja a nyertes Résztvevőt, és e tájékoztatás megadását követően kéri hozzájárulását.

6.          Vegyes rendelkezések

6.1.          A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:

a)     levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

b)     elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat

c)     telefonszám: 29/889-800

6.2.         A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.

6.3.         A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a kihivas.rossmann.hu Honlapon.

6.4.         A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

6.5.         A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a kihivas.rossmann.hu Honlapon is közzéteszi.

6.6.         A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

6.7.         A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlap, illetve az informatikai rendszer, és az azt működtető szerverrel kapcsolatos – neki fel nem róható – informatikai hiba vonatkozásában. Tehát amennyiben a Honlap, informatikai rendszer, vagy a kiszolgáló hálózat Szervezőnek fel nem róható meghibásodása folytán a Résztvevők Kódjukat/Megrendelésszámukat nem tudják feltölteni a Mobil Applikáción keresztül, vagy téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.8.         A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a [https://shop.rossmann.hu/rossmann30-kihivas-aszf] linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.

 

Üllő, 2023. november 1.

ROSSMANN Magyarország Kft.
Szervező

Adatkezelési Tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy pontos és átfogó információkat nyújtson Önnek a személyes adatok ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. („ROSSMANN”) által történő kezeléséről a „ROSSMANN 30 éves Születésnapi Bevásárlás!” elnevezésű nyereményjátékkal („Nyereményjáték”) összefüggésben.

Jelen Tájékoztató az alkalmazandó jogszabályok alapján készült, ideértve különösen a következőket:

·        Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”);

·        2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

1.      Alapfogalmak

Az alábbi definíciók célja a Tájékoztató értelmezésének megkönnyítése.

Személyes adat: bármely olyan, természetes személyre vonatkozó információ - például név vagy kapcsolattartási adatok - amely alapján a természetes személy közvetlenül vagy közvetetten (azaz más információkkal kombinálva) azonosítható.

Érintett: az a természetes személy, akinek a vonatkozásában az Adatkezelő Személyes adatokat kezel, azaz jelen esetben Ön, mint a Nyereményjátékban részt vevő személy.

Adatkezelő vagy „ROSSMANN”: az a szervezet, amely az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön Személyes adatainak kezelője a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090).

Adatkezelés: bármely, a Személyes adatokat érintő művelet, amelyet az Adatkezelő végrehajt, így pl. azok gyűjtése, tárolása, továbbítása, módosítása vagy törlése.

Címzett: bármely harmadik fél, amellyel az Adatkezelő Személyes adatot közöl, vagy amely Személyes adathoz más módon hozzáfér. (A címzettek listáját lásd a 4. pontban).

2.     Az Adatkezelés bemutatása

A Nyereményjáték egy, az Adatkezelő által a 2023. november 1. 00:00 órától 2023. november 30. 24:00 óráig terjedő időszakban szervezett nyereményjáték, amelynek keretében a játékban résztvevőknek („Érintettek”) sorsolás útján lehetőségük van termékeket nyerni.

Az Érintetteknek ahhoz, hogy részt vehessenek a sorsolásban, a ROSSMANN kihivas.rossmann.hu linken elérhető honlap erre szolgáló „Kódfeltöltés” elnevezésű alpontja alatt fel kell tölteniük a bármely magyarországi ROSSMANN üzletben lebonyolított bármilyen végösszegű vásárlást igazoló számviteli bizonylaton szereplő egyedi azonosító kód számsorozatát, vagy ROSSMANN Online Drogériában történt vásárlás egyedi Megrendelésszámát. (A játék menetének részletes leírásáért ld. annak részvételi szabályzatát).

A Nyereményjáték lebonyolítása során elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő az Érintett bizonyos Személyes adatait kezelje, e körben tehát Adatkezelés valósul meg. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó Adatkezelések részletes leírása a 3. pontban olvasható.

3.     Adatkezelés

Jelen pontban bemutatásra kerül az összes olyan adatkezelési művelet és az azokhoz kapcsolódó célok, amelyek kapcsán a ROSSMANN a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódóan Személyes adatot kezel.

3.1.  A Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés

3.1.1.        Kezelt Személyes adatok

A Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelő az Érintett következő Személyes adatait kezeli:

·        az Érintett neve és email címe, valamint

·        az Érintett születési dátuma

·        az Érintett lakcíme

·        az Érintett telefonszáma

·        az Érintett képmása (külön, erre vonatkozó hozzájárulás esetén)

·        az Érintett által vásárolt termékek és a vásárlás végösszege

·        az Érintett által feltöltött, ROSSMANN üzletben történő vásárlást igazoló bizonylaton szereplő egyedi azonosító kód számsorozata, illetve az Online Drogériában történt vásárlás megrendelésszáma. (Az egyedi azonosító kódot tartalmazó bizonylat kapcsán az Érintettet megőrzési kötelezettség terheli; amennyiben a bizonylat eredetisége kapcsán kétely merül fel, annak bemutatása a nyeremény átvételének feltétele.)

·        annak ténye, hogy az Érintett pontosan mikor töltötte fel a ROSSMANN üzletben történő vásárlást igazoló bizonylaton szereplő egyedi azonosító kódot, illetve az Online Drogériában történt vásárlás megrendelésszáma

·        az Érintett vásárlásának helye és ideje.

Ha az Érintett nyertesként, vagy tartalék nyertesként kerül kiválasztásra, úgy a fentieken túl a következő adatok kerülnek kezelésre:

·        az a tény, hogy az Érintett megnyerte a nyeremények egyikét, illetve, hogy az Érintett tartalék nyertesként került kiválasztásra valamelyik nyeremény vonatkozásában,

·        az Érintett egyértelmű nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a nyereményre igényt tart,

·        annak a bizonylatnak a másolata, amelyen az az egyedi azonosító kód található, amelynek feltöltésével a sorsoláson az Érintett a Nyereményjátékban részt vett és a nyeremények egyikét megnyerte. (Az Online Drogériában történt vásárlások esetében az Érintett személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így abban az esetben, ha az Online Drogériában történt megrendelésszám alapján került kisorsolásra az Érintett, a megrendelésszám Érintett által történő igazolására nincs szükség.)

A nyertesek nevét és lakhelyét - csak a település megjelölésével – az Adatkezelő a kihivas.rossmann.hu Honlap „Nyertesek” menüpontja alatt, az adott sorsolási periódusra vonatkozó Sorsolások eredményeit legkésőbb az érintett naptári hetet követő második munkanapon 12:00-ig nyilvánosságra hozza.

Amennyiben az Érintett tartalék nyertesként kerül kiválasztásra, de nem lép az adott nyeremény nyertesének helyébe, úgy a ROSSMANN csak annak tényét kezeli, hogy az Érintett az adott nyeremény tekintetében tartalék nyertesként került kiválasztásra.

3.1.2.       Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Nyereményjáték sikeres lebonyolítása, ennek részeként:

§  az Érintett részvételének biztosítása a Nyereményjátékban, ennek keretében annak ellenőrzése, hogy a részvételi feltételeknek az Érintett megfelel-e;

§  annak megállapítása, hogy az Érintett az adott nyeremény nyertese-e;

§  az Érintett azonosítása a Nyereményjáték során, az adott nyereményre való jogosultságának ellenőrzése;

§  az Érintettel való kommunikáció;

§  a Nyereményjáték folyamatának megörökítése kép-és videofelvétel formájában marketing célból (külön, erre vonatkozó hozzájárulás esetén)

3.1.3.       Az Adatkezelés jogalapja

A Személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett kifejezett, önkéntes és egyértelmű hozzájárulása.

A fentiekben megjelölt Személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a Nyereményjátékban való részvételhez. Ezért amennyiben az Érintett a Nyereményjáték időtartama alatt visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és ebből következően a továbbiakban nincs lehetőségünk Személyes adatait kezelni, úgy a Nyereményjátékban való részvétele ellehetetlenülhet.

3.1.4.       A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Nyereményjáték végétől számított 70 napon keresztül.

3.2. Az Adatkezelő számviteli és adózási kötelezettségeinek való megfeleléshez szükséges adatok kezelése

3.2.1.       Kezelt Személyes adatok

Az Adatkezelő által e körben kezelt Személyes adatok:

·        az a tény, hogy az Érintett az adott nyereményt nyerte meg;

·        a nyeremény pénzben kifejezett értéke, valamint

·        az arra vonatkozóan kiállított számlán szereplő adatok

3.2.2.      Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az Adatkezelőre vonatkozó adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése.

3.2.3.      Az Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó adózási és számviteli jogi kötelezettségek teljesítése.

3.2.4.      A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a nyereményről kiállított számlát (így az abban foglalt Személyes adatokat is), mint számviteli bizonylatot a számviteli törvény mindenkori rendelkezéseinek megfelelő időtartamon keresztül (legalább 8 évig) őrzi meg.

4.     Címzettek

Az Adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítására adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint jár el, önálló célra a Személyes adatokat nem használja fel, azokra nézve önálló döntéseket nem hoz.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó:

·        Maxxon Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.; cégjegyzékszáma: 13-09-158089) amely a nyereményjáték lebonyolítását végzi.

Ezen felül a Személyes adatok a következő önálló adatkezelőnek kerülnek átadásra:

·        Dr. Kuti Szilvia közjegyző (székhely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. 1/1., adószám: 27127751-1-41) aki a sorsolás szabályszerűségét tanúsítja.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Személyes adatokat az Európai Unió területén kívülre nem továbbítja.

5.     Profilalkotás

A Nyereményjáték során nem valósul meg a GDPR értelmében vett profilalkotás, vagy automatizált döntéshozatal. Ez azt jelenti, hogy az Érintett jelen tájékoztatóban felsorolt Személyes adatait semmilyen módon nem elemezzük további következtetések levonása céljából, illetve rá nézve semmilyen, emberi beavatkozás nélküli automatizált döntést nem hozunk ezen adatok alapján.

6.     Az Érintett által gyakorolható jogok

Az Érintettet Személyes adatainak kezelése során megilletik bizonyos, a GDPR-ban foglalt jogok. Az Érintett ezen jogait bármikor gyakorolhatja oly módon, hogy felveszi az Adatkezelővel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Az Adatkezelő kapcsolattartási adatai:

Email: adatvedelem@rossmann.hu

Postai cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

Adatvédelmi tisztviselő: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda

A kérelmet az Érintettnek saját szavaival, érthetően és tömören javasolt megfogalmaznia. Az Adatkezelő az Érintett kérelmét megvizsgálja, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő kérelmet a lehető leggyorsabban, de mindenképpen az átvételtől számított 1 hónapon belül válaszolja meg.

6.1.  Az Érintett hozzáférési joga

A Személyes adatokhoz való hozzáférési jog azt jelenti, hogy az Érintettnek jogában áll a Személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérni.

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt arról, hogy kezeli-e a Személyes adatait, és ha igen,

·        milyen Személyes adatokat kezel,

·        mi az Adatkezelés célja,

·        az Adatkezelő mely címzettek részére adja át a Személyes adatokat,

·        az Adatkezelő mennyi ideig tárolja a Személyes adatokat,

·        az Érintettnek milyen jogai vannak az Adatkezeléssel összefüggésben, és

·        az Adatkezelő továbbítja-e az Érintett Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba vagy szervezet részére és amennyiben igen, az Adatkezelő milyen további garanciák vállalásával védi az Érintett Személyes adatait.

Az Érintett kérelmezheti továbbá, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes adatokról az Adatkezelő másolatot készítsen és azt az Érintettnek átadja. Az Adatkezelő az így készült másolatokat pdf formátumban, email csatolmányként, vagy más formában adja át az Érintett részére. Az Adatkezelő abban az esetben tagadhatja meg a kezelt Személyes adatokról készült másolat átadását, ha az hátrányosan érintené bármilyen harmadik fél jogait és szabadságait, illetve a másolat átadása sértené bármely harmadik fél üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes adatok helytelenek, vagy időközben megváltoztak, kérelmezheti az érintett adatok módosítását.

6.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy Személyes adatait „elfeledjék”. Ez azt jelenti, hogy ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül, az Adatkezelő késedelem nélkül törli az Érintett Személyes adatait vagy azoknak a jelen joggal érintett részét:

·        a Személyes adatokra már nincs szükség azokból a célokból, amelyek a fenti 3. pontban meghatározásra kerültek;

·        az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapult és azt az Érintett visszavonta;

·        az Adatkezelő legjobb szándéka és erőfeszítései ellenére az adatok kezelése jogellenes volt;

·        az Adatkezelő vagy az Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályai alapján köteles az Érintett Személyes adatokait törölni.

Amennyiben az Adatkezelő módjában áll, a Személyes adatok törléséről a címzetteket is tájékoztatja. Külön kérelem esetén az Adatkezelő listát küld azokról a címzettekről, amelyeket a törlésről tájékoztatott.

Az Adatkezelő nem köteles a Személyes adatokat törölni, ha az Adatkezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges, illetve az Európai Unió vagy Magyarország jogszabályai alapján az adatokat köteles megőrizni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Adatkezelő a Személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli, ezért a törléshez való jog érvényesítése ellehetetlenítheti az Érintett részvételét a Nyereményjátékban.

Az Adatkezelő kifejezetten kizárja felelősségét arra az esetre nézve, ha az Érintett azért nem tud részt venni a Nyereményjátékban, vagy az Adatkezelő azért nem tud kapcsolatba lépni az Érintettel a nyeremény átadása érdekében, mert az Érintett Személyes adatait a jelen pontban említett jog alapján törölnie kellett.

6.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelés korlátozását, amennyiben legalább egy feltétel teljesül az alábbiak közül:

·        az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;

·        az Adatkezelő legjobb szándékai ellenére az Adatkezelés jogellenes volt, viszont az adatok törlése helyett az Érintett az Adatkezelés korlátozását kéri;

·        az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra az Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, továbbra is jogában áll a Személyes adatokat tárolni, azonban azokon semmilyen egyéb műveletet nem folytathat. Az Adatkezelés nem korlátozható, ha az Adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, vagy harmadik fél jogainak védelme céljából szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Adatkezelő a Személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli ezért, ha az Érintett az Adatkezelés korlátozását kérelmezi, azzal ellehetetlenítheti a részvételét a Nyereményjátékban, vagy az esetleges nyereményének átadását.

Az Adatkezelő kifejezetten kizárja felelősségét arra az esetre nézve, ha az Érintett azért nem tud részt venni a Nyereményjátékban, vagy az Adatkezelő azért nem tud kapcsolatba lépni az Érintettel a nyeremény átadása érdekében, mert az Érintett a Személyes adatai kezelésének a korlátozását kérelmezte.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérelmezheti, hogy a Személyes adatait az Adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. pdf, email) adja át a részére, vagy az általa megjelölt, másik adatkezelőnek.

6.6. Panasztételhez való jog, hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelő bízik abban, hogy soha nem ad okot arra, hogy az Érintettnek panaszt kelljen benyújtania a Személyes adatok Adatkezelő által történő kezelése miatt.

Ettől függetlenül az alábbiakban tájékoztatást nyújt az Érintett hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogáról.

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezeli a Személyes adatait, panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hatósághoz. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1363 Budapest, Pf.:9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett külföldön él vagy dolgozik (pl. az Európai Unió egy másik tagállamában), a panasz benyújtható a szokásos tartózkodási helye, vagy a munkahelye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához is.

Jogsérelem esetén az Érintett bírósághoz is fordulhat, ha

·        úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezeli a Személyes adatait (a bíróság előtti igényérvényesítéshez nem szükséges NAIH-eljárás előzetes lefolytatása);

·        a NAIH olyan határozatot hozott, amely ellen az Érintett fellebbezni kíván;

·        a NAIH nem foglalkozik az érintett panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (az utóbbi két esetben az eljárást a NAIH-al szemben kell megindítani).

Bírósági eljárást az Érintett a lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kezdeményezhet (az Érintett választásától függően). További információk találhatók a magyar bíróságokról a következő linken: https://birosag.hu.

* * *

Hatályos: 2023. november 1. napjától

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.