Információ

Kedves Vásárlóink! 2024.04.15-től leadott rendelések várható szállítási ideje 1-5 nap. Glamour napok alatt, azaz 2024.04.08-2024.04.14. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-14 naptári nap, a rendelés leadásától számítva. Jelenleg a bolti átvétel lehetősége nem elérhető. Köszönjük türelmét!

Rossmann

Rossmanó Babaprogram Adatkezelési Tájékoztató

1.1 MIT KELL TUDNI A SAJÁT FIÓK LÉTREHOZÁSÁRÓL?

Az adatkezelő cégneve: ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „ROSSMANN”)
Székhelye: 2225 Üllő, Zsaróka út 8
Elektronikus elérhetősége: https://shop.rossmann.hu/customer-service
Telefonszáma: +36 (29) 889-800
Adatvédelmi ügyekben használandó e-mail cím: adatvedelem@rossmann.hu

1.2 AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Név: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda
Postacím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

1.3 A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaMegőrzési idő
Kedvezménykártyával rendelkező („Érintett”) számára a Babaprogram keretében nyújtandó kedvezmény biztosításához szükséges érintetti adatok (pl. kedvezménykártya száma, Érintett és a regisztrált gyermek közötti kapcsolat)A Babaprogram keretében nyújtandó kedvezmény biztosításaÉrintett hozzájárulása
(az Érintett kiskorú gyermeke vonatkozásában kifejezett és önkénes hozzájárulást ad a gyermek adatainak kezeléséhez).
Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a legfiatalabb regisztrált gyermek három éves koráig
Az Érintett kiskorú gyermekére vonatkozó, az Érintett számára a Babaprogram keretében nyújtandó kedvezmény biztosításához szükséges személyes adatok (gyermek neve, neme, születési ideje, vagy várható születési ideje)A Babaprogram keretében nyújtandó kedvezmény biztosításaÉrintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásaÉrintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a gyermek hároméves koráig
A Babaprogramra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elfogadásával létrejövő szerződéssel összefüggésben kezelt adatokA Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, hatósági vagy bírósági felhívás esetén jogszabály rendelkezése folytán kötelező adatszolgáltatás, valamint a Szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés.A ROSSMANN azon jogos érdeke, hogy jogi igény¬érvényesítés vagy ilyen igénnyel szembeni védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen, továbbá az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az eljárás során a bíróság, vagy hatóság adatszolgáltatásra irányuló felhívásának eleget tudjon tenni.
Amennyiben jogszabály tesz kötelezővé a ROSSMANN számára valamely adatszolgáltatást, az adatkezelés jogalapját a vonatkozó jogi kötelezettség képezi
Jogi igényre vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igények esetében 5 év) végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig
Amennyiben az Érintett kérdéssel, panasszal, észrevétellel fordul az Adatkezelőhöz, az Érintett neve, email címe, közösségi média profilja, vagy telefonszáma a megkeresés módjától függően, valamint panaszának tartalma, a panasz egyedi azonosítószáma, a panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma a megkeresés módjától függően

Kérjük kérdésük, panaszuk megfogalmazása során lehetőség szerint tartózkodjanak különleges adatok (pl. egészségi állapotra, világnézetre vonatkozó adatok) megadásától, illetve ilyen adatokat kizárólag abban az esetben közöljenek, amennyiben ez megítélésük szerint feltétlenül szükséges a kérdés, panasz megválaszolásához!
A panasz, észrevétel kezelése, kérdés megválaszolása, ennek keretében az Érintettel történő kapcsolattartás, fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényből fakadó kötelezettségek teljesítéseAzon megkeresések esetén, amelyek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény törvény hatálya alá esnek, az Adatkezelő törvény által előírt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettségeinek teljesítése.

Amennyiben a kérdés, észrevétel megválaszolása szükséges valamely, az Adatkezelő és az Érintett között fennálló szerződés teljesítéséhez, ezen szerződés teljesítése.

Minden egyéb esetben az Adatkezelő panasz, észrevétel kezeléséhez, kérdés megválaszolásához fűződő jogos érdeke.
A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)
A panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján
Amennyiben az Érintett a jelen dokumentumban foglalt adatkezelések kapcsán valamely, a GDPR szerinti érintetti jogát gyakorolja, a joggyakorlás biztosításához szükséges személyes adatok köre, így különösen az Érintett azonosításához szükséges adatok, valamint kérdésének, panaszának tartalma

Kérjük kérdésük, panaszuk megfogalmazása során lehetőség szerint tartózkodjanak különleges adatok (pl. egészségi állapotra, világnézetre vonatkozó adatok) megadásától, illetve ilyen adatokat kizárólag abban az esetben közöljenek, amennyiben ez megítélésük szerint feltétlenül szükséges a kérdés, panasz megválaszolásához!
Az Adatkezelő azon kötelezettségének teljesítése, hogy az érintetti jogok gyakorlását lehetővé tegye, ennek keretében a beérkező kérdés, panasz, észrevétel vizsgálatát elvégezze és amennyiben indokolt, annak alapján a szükséges lépéseket megtegyeAz Adatkezelő GDPR 12. cikk (2) bekezdésében foglalt jogi kötelezettsége

Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az elszámoltathatóság elvéből következően az érintetti jog gyakorlásának biztosítását és a panasz, észrevétel megfelelő kezelését utólag igazolni tudja
A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)
Jelen 1.3. pont szerint kezelt adatok teljességéről készített biztonsági mentésekA Babaprogrammal kapcsolatos a jelen tájékoztatóban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása érdekébenAz Adatkezelőnek a Babaprogrammal kapcsolatos folyamatok megszakítás nélküli működéséhez fűződő jogos érdekeA biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig

Tekintettel arra, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli, kifejezetten és külön is felhívjuk az Érintettek figyelmét arra, hogy az Érintett a hozzájárulását jogosult megtagadni.

Az Érintett továbbá azt is megteheti, hogy a Babaprogramba regisztrált gyermeke(i) vonatkozásában saját maga, manuálisan vonja vissza az adatkezeléshez történő hozzájárulását, oly módon, hogy a Babaprogram Regisztrációval kialakított felhasználói felületen a „Babaadatok törlése” fülre kattint. Felhívjuk továbbá az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben az Érintett több gyermek személyes adatait bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az adatkezeléshez biztosított hozzájárulásokat gyermekenként külön-külön kell visszavonni.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása az Érintettre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

A megőrzési időt befolyásolhatja az érintett egyes jogainak érvényesítése, így különösen a törléshez való jog, a tiltakozás joga, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása.

Rögzítjük továbbá, hogy az Adatkezelő az Érintettet a kiskorú gyermek személyes adatainak megadása kapcsán az ellenkező bizonyításáig a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosultnak tekinti, okiratok becsatolását, vagy a felügyeleti jog fennállásának egyéb módon történő igazolását nem kívánja meg, ezzel összefüggésben adatkezelést nem folytat.

1.3 SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Adatfeldolgozók

Címzett megnevezéseCímzett státuszaAz adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Invitech Megoldások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.)adatfeldolgozóA cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.
Google Cloud EMEA Limited (székhely: Velasco Clanwilliam Place, Dublin, Írország)adatfeldolgozóA cég a shop.rossmann.hu címen elérhető weboldal tárhelyszolgáltatója
BIG FISH Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.)adatfeldolgozóA cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.
Attention CRM Consulting Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.)adatfeldolgozóA cég az adatelemzést támogató szoftver karbantartását végzi a ROSSMANN megbízásából.

Önálló adatkezelők

Címzett megnevezéseCímzett státuszaAz adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Jogi tanácsadóinkönálló adatkezelőAmennyiben valamely jogi igény érvényesítésével összefüggésben szükséges tanácsadóink számára információt szolgáltatnunk, nem zárható ki, hogy ezen információ személyes adatokat is tartalmaz.
Bíróságok, hatóságokönálló adatkezelőErre vonatkozó bírósági, vagy hatósági felhívás esetén fennállhat olyan kötelezettségünk, amely alapján személyes adatokat is tartalmazó adatállományokat szükséges átadnunk az eljáró bíróság vagy hatóság részére.
Könyvvizsgálókönálló adatkezelőCégünk könyvvizsgálatához kapcsolódóan szükséges lehet olyan dokumentumok átadása az ezen szolgáltatást végző partnerünk részére, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak.

A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával a ROSSMANN az Érintettek adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba csak abban az esetben továbbítja, ha valamely, a GDPR által előírt garanciamechanizmus rendelkezésre áll, amely a továbbított személyes adatok védelmét szolgálja. Kérésére az alkalmazott garanciákról tájékoztatást nyújtunk. A ROSSMANN a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály rendelkezése folytán kötelező.

1.4 MÁS FORRÁSBÓL BESZERZETT ÉRINTETTI ADATOK

Egyes esetekben az Érintett személyes adatait nem a ROSSMANN gyűjti közvetlenül, hanem külső forrásból kapja meg azokat. Ezek az esetek a következők:


Kezelt adatok köreKezelt adatok forrása
Promobox Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A Torony, 5. emeletA ROSSMANN és a Promobox Kft. együttműködése alapján, amennyiben az Érintett az utóbbi által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációja keretében ahhoz kifejezetten hozzájárul, a Promobox Kft. a regisztráció során megadott egyes adatait a ROSSMANN részére továbbítja abból a célból, hogy a ROSSMANN a későbbiekben az Érintett részére marketing kommunikációt küldjön.
B&M Marketing Szolgáltató Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Erzsébet királyné utca 8-10.)A ROSSMANN és a B&M Marketing Szolgáltató Kft. együttműködése alapján, amennyiben az Érintett az utóbbi által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációja keretében ahhoz kifejezetten hozzájárul, a B&M Marketing Szolgáltató Kft. a regisztráció során megadott egyes adatait a ROSSMANN részére továbbítja abból a célból, hogy a ROSSMANN a későbbiekben az Érintett részére marketing kommunikációt küldjön.

1.5 KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

Az Adatkezelő a Babaprogram keretében nyújtandó kedvezmény biztosításával összefüggésben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 9. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó különleges adatokat, elsősorban az Érintett egészségi állapotára (pl.: terhességére) vonatkozó személyes adatokat (egészségügyi adatokat) kezel. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján jogosult tekintettel arra, hogy az Érintett kifejezett hozzájárulását adta a fentebb ismertetett adatkezelésekhez.

1.6 ÉRINTETTI JOGOK

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Az Érintettet megilleti a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


A) A hozzáféréshez való jog


Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.


B) A helyesbítéshez való jog


Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti, amennyiben az adat és az adatkezelés jellege azt lehetővé teszi. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. A pontosított adat igazolását követően az arra használt okiratot az Adatkezelő nem őrzi meg, azt semmilyen formában nem tárolja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)


Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:


  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


D) Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:


  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


E) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog


Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.7 TILTAKOZÁS

Tekintettel arra, hogy meghatározott adatokat az Adatkezelő jogos érdek alapján kezel, ezen jogalap vonatkozásában kifejezetten és külön is felhívjuk az Érintettek figyelmét a tiltakozás jogára, amelyet bármikor erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatnak. Ebben az esetben a tiltakozással Érintett adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törölni fogja, kivéve, ha azok jogi igények védelméhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy ha a tiltakozás az Adatkezelő olyan kényszerítő erejű érdekén alapuló adatkezelés ellen irányul, ami az adatkezeléshez fűződő érdekünknek az Érintett érdekeivel és jogaival szembeni elsőbbségét megfelelően indokolja. Ezt minden tiltakozás esetén egyedileg mérlegeljük.

1.8 AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.


* * *


Hatályos: 2023. január 1.

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.