Rossmann

Cafe Rossmann ÁSZF

A „Café ROSSMANN” elnevezésű hűségprogram szabályzata

 

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A HŰSÉGPROGRAMBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

1.                  A hűségprogram szervezője

1.1.              A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „Café ROSSMANN” elnevezésű hűségprogram („Hűségprogram”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

1.2.             A Hűségprogramban a Szervező valamennyi Magyarország közigazgatási határán belül található üzlete vesz részt. A Szervező üzleteinek listája megtekinthető a https://shop.rossmann.hu internetes elérhetőségen.

2.             A hűségprogram időtartama

2.1.             A Hűségprogram 2021. október 4. 00:00-tól 2021. december 31. 23:59-ig („Hűségprogram Időtartama”) tart.

2.2.            A ROSSMANN tekintettel a készleten lévő Hűségtermékek mennyiségére a Résztvevők előzetes tájékoztatása mellett a Hűségprogram Időtartamát 2021. december 31. 23:59-től 2022. január 30. 23:59-ig vagy amennyiben a készlet korábban kifogy, a készletkifogyásig meghosszabbítja („Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama”) a Hűségtermék készlet kiárusítása céljából.

3.             Részvételi feltételek

3.1.             A Hűségprogramban kizárólag az a természetes személy vehet részt, aki a Szervező által szervezett, ROSSMANN+ elnevezésű programban („ROSSMANN+ Program”) érvényesen regisztrált kedvezménykártyával („Kedvezménykártya”) rendelkezik („Résztvevő”, illetve „Résztvevők”). A ROSSMANN+ Programba történő regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN+ Programban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf-uzlet linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ROSSMANN+ Program ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-adatkezelesi-uzlet linken elérhető Adatkezelési tájékoztató elolvasásával ismerhetik meg.

3.2.            A Hűségprogramban valamennyi ROSSMANN + Programban résztvevő vásárló részt vesz, ha a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt bármely ROSSMANN üzletben, vagy a shop.rossmann.hu weboldalon található ROSSMANN Online Drogériában („Webshop”) lebonyolított vásárlása során használja Kedvezménykártyáját. A Hűségprogramban való részvétel a Résztvevők vonatkozásában azonban fizetési kötelezettséggel, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményekkel nem jár, a részvétel kizárólag egy lehetőséget biztosít a Résztvevők számára az 5.1. pontban meghatározott Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlására.

3.3.            A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt a Hűségprogramból kizárja, amennyiben az érintett Résztvevő a ROSSMANN+ Program vagy a Hűségprogram szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4.            A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

3.5.            A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Hűségprogramot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Hűségprogramnak vagy az adott részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a cafe.rossmann.hu online felületen, illetve adott esetben valamennyi általa üzemeltetett üzletben elhelyezett tájékoztató útján tájékoztatja.

4.             A Hűségprogram bemutatása – a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlásához szükséges költési egyenleg

4.1.             A Résztvevő Kedvezménykártyáján a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt a ROSSMANN-üzlethálózat bármely Magyarországon található üzletében, illetve a Webshopon regisztrált Kedvezménykártyával lebonyolított vásárlások végösszege („Vásárlási Összeg”) rögzítésre kerül a Résztvevő Kedvezménykártyáján és a Vásárlási Összegek összesített összege képezi a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt a Résztvevő költési egyenlegét („Költési Egyenleg”). A ROSSMANN mobil applikációján keresztül lebonyolított vásárlások esetén, a Webshopon Kedvezménykártya regisztráció nélkül, valamint a Webshopon vendég vásárlóként lebonyolított vásárlások esetén, továbbá a ROSSMANN-üzlethálózat üzleteiben, de regisztrált Kedvezménykártya igénybevétele nélkül lebonyolított vásárlások esetén a Vásárlási Összeg nem kerül figyelembevételre a Költési Egyenleg vonatkozásában.

4.2.            Vásárlás alatt értendő a ROSSMANN által forgalmazott termékek megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó tranzakció („Vásárlás”).

4.3.            A Vásárlási Összeg az adott Vásárlásnak a ROSSMANN által biztosított kedvezményekkel csökkentett, e kedvezmények levonása utáni, a kerekítés szabályai alapján magyar forintban kifejezett összegével azonos összeg. Ha tehát bármilyen ROSSMANN által biztosított kedvezmény érvényesítésre kerül az adott Vásárlás kapcsán, úgy e tranzakciónál az említett kedvezménnyel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb, azaz a Résztvevő által ténylegesen fizetendő fogyasztói vételár összege lesz a Vásárlási Összeg.

4.4.            A Résztvevő a Vásárlási Összeg rögzítését bármely magyarországi ROSSMANN-üzletben történő Vásárlás esetén a Kedvezménykártyájának - a pénztári fizetés során – a pénztáros ROSSMANN alkalmazott részére történő átadásával igényelheti. A pénztáros ROSSMANN alkalmazott a Kedvezménykártyát a termék scannerhez érinti, ennek következtében a Résztvevőt megillető Vásárlási Összeg automatikusan rögzítésre kerül a Kedvezménykártyán és beleszámít a Résztvevő Költési Egyenlegébe. A pénztári fizetést követően, a pénztár elhagyása után az érintett Vásárlási Összeg rögzítése a későbbiekben visszamenőlegesen már nem igényelhető, és a Szervező ezt követően Vásárlási Összeg(ek) rögzítésével, illetve a Vásárlási Összeg(ek) mértékével kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

4.5.            Amennyiben a Résztvevő a Webshopban regisztrált Kedvezménykártyával rendelkezik, úgy a Vásárlásának Vásárlási Összege - feltéve, hogy nem a ROSSMANN mobil applikációjának használatával, vagy vendég vásárlóként vásárol a Webshopban – automatikusan rögzítésre kerül a Kedvezménykártyáján a Vásárlás lebonyolításával.

4.6.            A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt olyan rövid, kedvezményes időszakokat („Kedvezményes Időszak”) határozzon meg, amikor speciális szabályok alkalmazandók a Kedvezményes Időszak alatt rögzített Vásárlási Összegek tekintetében és e Vásárlási Összegek a tényleges összegükhöz képest többszörösen kerüljenek rögzítésre a Költési Egyenleg szempontjából. (Pl.: Ha az általános szabályok szerint a Vásárlási Összeg 1.000 Ft összegű, de a Vásárlási Összeg a Kedvezményes Időszak során kerül rögzítésre, úgy a speciális szabályok alapján akár az 1.000 Ft összegű Vásárlási Összeg többszöröse (pl. 2.000 Ft) is rögzítésre kerülhet a Költési Egyenleg szempontjából.) A Szervező a Kedvezményes Időszakok időtartamát és feltételeit minden esetben előzetesen kommunikálja a Résztvevők irányába a cafe.rossmann.hu linken elérhető microsite útján. A félreértések elkerülése érdekében a Szervező rögzíti, hogy a Kedvezményes Időszakok alatt minden esetben a Vásárlási Összeget meghaladó, annál magasabb mértékű összeg kerül rögzítésre a Költési Egyenleg szempontjából, és a Szervező nem állapíthat meg olyan egyedi szabályokat a Kedvezményes Időszakok vonatkozásában, amelynek az lenne a következménye, hogy a Résztvevő Költési Egyenlege szempontjából a Vásárlási Összegnél alacsonyabb összeg kerül rögzítésre.

4.7.            Készlet kisöprés céljából a Szervező jogosult továbbá arra is, hogy a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt olyan rövid időszakokat határozzon meg, amikor a Szabályzat 5. fejezetében rögzített kedvezményes áraknál alacsonyabb árakat alkalmaz. A Szervező ennek időtartamát és feltételeit is minden esetben előzetesen kommunikálja a Résztvevők irányába a cafe.rossmann.hu linken elérhető microsite útján.

4.8.            A 4.6 és a 4.7. pontban rögzített Kedvezményes Időszak speciális szabályai kizárólag a jelen Hűségprogram vonatkozásában alkalmazandók, a Kedvezményes Időszak speciális szabályai a ROSSMANN+ Program vonatkozásában – különös tekintettel az ún. VIP besorolás szempontjából – nem alkalmazandók. A ROSSMANN+ Programmal összefüggésben minden esetben (így a Kedvezményes Időszakok alatt is) a ROSSMANN+ Program ÁSZF-ben meghatározott szabályok alkalmazandók.

4.9.            A Résztvevő a 4.1.-4.6. és 4.8. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyáján rögzített Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenleg aktuális egyenlegét a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt az alábbi módokon tudja ellenőrizni:

(1)    A cafe.rossmann.hu linken elérhető microsite oldalon a Kedvezménykártyájának és születési évének megadását követően;

(2)   A magyarországi ROSSMANN üzletek pénztáránál a Kedvezménykártya pénztáros ROSSMANN alkalmazottnak történő átadásával;

(3)   Egyes magyarországi ROSSMANN üzletekben elhelyezett kártyaolvasó terminálok használatával;

(4)   A Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt az egyes magyarországi ROSSMANN üzletekben Kedvezménykártya használatával lebonyolított Vásárlások vonatkozásában a ROSSMANN által kibocsátott nyugta alján valamennyi esetben feltüntetésre kerül a Résztvevő Költési Egyenlege.

4.10.         A Résztvevők által - a 4.1.-4.6. és 4.8. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyájukon rögzített Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenleg egy részének, vagy egészének felhasználásával - a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt a magyarországi ROSSMANN-üzletek bármelyikében – a készlet erejéig – elérhető, csészék, latte macchiato-s poharak, kotyogós kávéfőzők, úti bögrék, kapszulatartók, kapszulák, kávék és kávéról szóló könyvek (együttesen: „Hűségtermékek”) kedvezményesen vásárolhatók meg a Szabályzat 5. fejezetében foglaltak szerint.

4.11.          Abban az esetben, ha a Résztvevő a ROSSMANN+ Program regisztrációját a Hűségprogram Időtartama vagy a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt megszünteti, úgy a ROSSMANN+ Program regisztráció törlésével egyidejűleg a Kedvezménykártyáján rögzített Költési Egyenleget is elveszíti és azt a ROSSMANN+ Program regisztráció törlését követően már nem fogja tudni felhasználni a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlása érdekében.

5.     A Hűségprogram bemutatása – a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlásának feltételei

5.1.             A Résztvevő a 4.1.-4.6. és 4.8. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyáján jóváírt Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlege egy részének vagy egészének felhasználásával az alábbi árakon az alábbi Hűségtermékeket vásárolhatja meg kedvezményesen a készlet erejéig:

5.1.1.       a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt 10.000 Ft (tízezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

a.       a THERMIC GLASS márkájú, 12 cl űrtartalmú csésze 3.999,- Ft-os (háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

b.      a THERMIC GLASS márkájú, 34 cl űrtartalmú latte macchiato-s pohár 5.499,- Ft-os (ötezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

c.       a THERMIC GLASS márkájú, Costarica típusú 8,5 cl űrtartalmú csésze 3.499,- Ft-os (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

d.      a Tognana márkájú 3 személyes kotyogós kávéfőző 3.999,- Ft-os (háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

e.       a 450ml űrtartalmú úti bambusz bögre 4.499,- Ft-os (négyezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

f.        az egydarabos újrahasznosítható kapszula csomag 12.999,- Ft-os (tizenkétezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

g.       a 40 darab - Nespresso típusú kávéfőzővel kompatibilis kapszula - tárolására alkalmas kapszulatartó 7.999,- Ft-os (hétezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

h.      az EurocaF márkájú 1 kilogrammos kiszerelésű szemes kávé 4.999,- Ft-os (négyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

i.        az EurocaF márkájú 250 grammos kiszerelésű őrölt kávé 1.399,- Ft-os (ezer-háromszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

j.        az EurocaF márkájú, 3 féle típusból választható 10 darabos kávékapszula csomag 1.299,- Ft-os (ezer-kétszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron; míg

k.      a Kávé szenvedély című, Anette Moldvaer által írt, HVG kiadó által kiadott kávé tematikájú könyv 4.999,- Ft-os (négyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.

5.1.2.      a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt 20.000 Ft (húszezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

a.       a THERMIC GLASS márkájú, 12 cl űrtartalmú csésze 3.499,- Ft-os (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

b.      a THERMIC GLASS márkájú, 34 cl űrtartalmú latte macchiato-s pohár 4.499,- Ft-os (négyezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

c.       a THERMIC GLASS, Costarica típusú 8,5 cl űrtartalmú csésze 2.999,- Ft-os (kétezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

d.      a Tognana márkájú, 3 személyes kotyogós kávéfőző 3.499,- Ft-os (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

e.       a 450 ml űrtartalmú úti bambusz bögre 3.999,- Ft-os (háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

f.        az egydarabos újrahasznosítható kapszula csomag 11.499,- Ft-os (tizenegyezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

g.       a 40 darab - Nespresso típusú kávéfőzővel kompatibilis -  kapszula tárolására alkalmas kapszulatartó 6.999,- Ft-os (hatezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

h.      az EurocaF márkájú 1 kilogrammos kiszerelésű szemes kávé 3.999,- Ft-os (háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

i.        az EurocaF márkájú 250 grammos kiszerelésű őrölt kávé 1.199,- Ft-os (ezer-egyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

j.        az EurocaF márkájú, 3 féle típusból választható 10 darabos kávékapszula csomag 1.099,- Ft-os (ezerkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron; míg

k.       a Kávé szenvedély című, Anette Moldvaer által írt, HVG kiadó által kiadott kávé tematikájú könyv 3.999,- Ft-os (háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.

5.1.3.      a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt 30.000 Ft (harmincezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

a.       a THERMIC GLASS márkájú, 12 cl űrtartalmú csésze 2.999,- Ft-os (kétezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

b.      a THERMIC GLASS márkájú, 34 cl űrtartalmú latte macchiato-s pohár 3.499,- Ft-os (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

c.       a THERMIC GLASS márkájú, Costarica típusú 8,5 cl űrtartalmú csésze 2.499,- Ft-os (kétezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

d.      a Tognana márkájú, 3 személyes kotyogós kávéfőző 2.999,- Ft-os (kétezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

e.       a 450 ml űrtartalmú úti bambusz bögre 2.999,- Ft-os (kétezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

f.        az egydarabos újrahasznosítható kapszula csomag 9.999,- Ft-os (kilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

g.       a 40 darab - Nespresso típusú kávéfőzővel kompatibilis - kapszula tárolására alkalmas kapszulatartó 5.999,- Ft-os (ötezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

h.      az EurocaF márkájú 1 kilogrammos kiszerelésű szemes kávé 3.499,- Ft-os (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

i.        az EurocaF márkájú 250 grammos kiszerelésű őrölt kávé 999,- Ft-os (kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

j.        az EurocaF márkájú, 3 féle típusból választható 10 darabos kávékapszula csomag 999,- Ft-os (kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron; míg

k.       a Kávé szenvedély című, Anette Moldvaer által írt, HVG kiadó által kiadott kávé tematikájú könyv 3.199,- Ft-os (háromezer-százkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.

5.1.4.      a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből kizárólag a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt 35.000 Ft (harmincötezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

a.       a THERMIC GLASS márkájú, 12 cl űrtartalmú csésze 1.999,- Ft-os (ezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

b.      a THERMIC GLASS márkájú, 34 cl űrtartalmú latte macchiato-s pohár 2.499,- Ft-os (kétezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

c.       a THERMIC GLASS márkájú, Costarica típusú 8,5 cl űrtartalmú csésze 1.699,- Ft-os (ezer-hatszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

d.      a Tognana márkájú, 3 személyes kotyogós kávéfőző 2.499,- Ft-os (kétezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

e.       a 450 ml űrtartalmú úti bambusz bögre 1.999,- Ft-os (ezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

f.        az egydarabos újrahasznosítható kapszula csomag 6.999,- Ft-os (hatezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

g.       a 40 darab - Nespresso típusú kávéfőzővel kompatibilis - kapszula tárolására alkalmas kapszulatartó 3.999,- Ft-os (hátomezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

h.      az EurocaF márkájú 1 kilogrammos kiszerelésű szemes kávé 2.899,- Ft-os (kétezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

i.        az EurocaF márkájú 250 grammos kiszerelésű őrölt kávé 699,- Ft-os (hatszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

j.        az EurocaF márkájú, 3 féle típusból választható 10 darabos kávékapszula csomag 699,- Ft-os (hatszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron; míg

k.       a Kávé szenvedély című, Anette Moldvaer által írt, HVG kiadó által kiadott kávé tematikájú könyv 1.999,- Ft-os (háromezer-százkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.

5.2.            A Résztvevő a Kedvezménykártyáján a 4.1.-4.6. és 4.8. bekezdéseknek megfelelően rögzített Költési Egyenleget a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt – a Hűségtermékekből rendelkezésre álló készlet erejéig – bármely, a Hűségprogramban résztvevő ROSSMANN-üzlet pénztáránál, az adott üzlet nyitvatartási idejében felhasználhatja. A Résztvevő a Költési Egyenlegét azon regisztrált Kedvezménykártyája útján tudja érvényesíteni, amelyen a Költési Egyenleget képező Vásárlási Összegek rögzítésre kerültek, oly módon, hogy a Kedvezménykártyát a választott Hűségtermék vételárának kifizetéskor a pénztáros ROSSMANN alkalmazottnak átadja. A pénztáros ROSSMANN alkalmazott a Költési Egyenlegből az 5.1. bekezdés szerint a választott Hűségtermékre irányadó összeget levonja és az 5.1. bekezdésben meghatározott kedvezményt érvényesíti a választott Hűségtermék vonatkozásában. A Költési Egyenleg jelen pont szerinti felhasználását követően a Résztvevő köteles megvásárolni a kívánt Hűségterméket és köteles az 5.1. pont szerinti kedvezményes vételárát megfizetni. A Hűségtermékek megvásárlására, illetve a Költési Egyenleg felhasználására kizárólag a magyarországi ROSSMANN-üzletekben történő személyes vásárlás alkalmával van lehetőség; erre a Webshopban, valamint a ROSSMANN mobil applikációján keresztül leadott megrendelések kiszállítása alkalmával nincs mód.

5.3.            A Költési Egyenleg 5.2. pont alapján felhasznált része a Kedvezménykártyáról törlésre kerül, az a későbbiekben már nem használható fel a következő Hűségtermék megvásárlása során.

5.4.            A Kedvezménykártyán rögzített Költési Egyenleg kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt feltételek szerint használható fel; az készpénzre nem váltható, valamint a ROSSMANN+ Program vonatkozásában sem vehető figyelembe a ROSSMANN+ Programban meghatározott egyes kedvezményekre való jogosultság szempontjából.

5.5.             A Hűségprogram Időtartamának lejártát követően a Résztvevők Kedvezménykártyájáról a Költési Egyenlegek törlésre kerülnek, így a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően a Költési Egyenlegek felhasználására és így a Hűségtermékek 5.1. pont szerinti kedvezményes megvásárlására nincs lehetőség.

5.6.            A Hűségtermékek a Hűségprogram Időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt a ROSSMANN-üzletekben – a készlet erejéig – a Költési Egyenlegből történő felhasználás nélkül, teljes fogyasztói vételáron is megvásárolhatók. Kedvezmény nélkül:

a.         a THERMIC GLASS márkájú, 12 cl űrtartalmú csésze 4.999,- Ft-os (négyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

b.        a THERMIC GLASS márkájú, 34 cl űrtartalmú latte macchiato-s pohár 6.499,- Ft-os (hatezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

c.         a THERMIC GLASS márkájú, Costarica típusú 8,5 cl űrtartalmú csésze 3.999,- Ft-os (háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

d.        a Tognana márkájú, 3 személyes kotyogós kávéfőző 4.999,- Ft-os (négyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

e.         a 450 ml űrtartalmú úti bambusz bögre 5.499,- Ft-os (ötezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

f.          az egydarabos újrahasznosítható kapszula csomag 16.999,- Ft-os (tizenhatezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

g.         a 40 darab - Nespresso típusú kávéfőzővel kompatibilis - kapszula tárolására alkalmas kapszulatartó 10.999,- Ft-os (tízezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

h.        az EurocaF márkájú 1 kilogrammos kiszerelésű szemes kávé 6.499,- Ft-os (hatezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

i.          az EurocaF márkájú 250 grammos kiszerelésű őrölt kávé 1.599,- Ft-os (ezer-ötszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

j.          az EurocaF márkájú, 3 féle típusból választható 10 darabos kávékapszula csomag 1.499,- Ft-os (ezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron; míg

k.        a Kávé szenvedély című, Anette Moldvaer által írt, HVG kiadó által kiadott kávé tematikájú könyv 5.990,- Ft-os (ötezer-kilencszázkilencven forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.

5.7.             A Szervező a Hűségprogram idején rendelkezésre álló Hűségtermékek számát gondos, előzetes mérlegelés alapján határozta meg, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes üzletekben, illetve összességében a Hűségprogram időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt az egyes Hűségtermékek vonatkozásában készlethiány lép fel.

5.8.            Tekintettel arra, hogy a Hűségtermékek kifejezetten a jelen Hűségprogramra tekintettel készleten tartott termékek, a Szervező rögzíti, hogy a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően az esetlegesen hibás Hűségtermékek vonatkozásában előfordulhat, hogy a fogyasztó Résztvevő a kellékszavatossági jogok közül a termék kicserélésére irányuló jogával nem tud élni, mivel a Hűségprogram Időtartamát követően az érintett Hűségterméket a ROSSMANN kivezeti a termékszortimentjéből, azért mert a Hűségtermékek elfogytak. Azzal azonban, hogy az érintett Hűségtermék kivezetésre került a ROSSMANN termékszortimentjéből a fogyasztó Résztvevő nem veszíti el a hatályos jogszabályok alapján őt megillető egyéb kellékszavatossági jogokat, azokat a hatályos jogszabályok alapján jogosult gyakorolni. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy abban az esetben, ha az őket megillető kellékszavatossági jogokat a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően gyakorolják, úgy a vételár visszatérítése esetén a Szervező kizárólag a Hűségtermék vonatkozásában megfizetett kedvezményes vételárat tudja az érintett Résztvevőnek visszatéríteni, a Költési Egyenlegből felhasznált összeget jóváírni -tekintettel arra, hogy a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően Költési Egyenleg gyűjtésére már nincs lehetőség – nem tudja.

6.             Vegyes rendelkezések

6.1.             A Hűségprogrammal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:

a)      levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

b)     elektronikus elérhetőség: https://shop.rossmann.hu/customer-service

c)      telefonszám: 29/889-800, valamint 70/4692-800

6.2.            A Hűségprogrammal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a cafe.rossmann.hu linken elérhető microsite-on.

6.3.            A Szabályzat és a Hűségprogram vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

6.4.            A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező előzetesen a cafe.rossmann.hu linken elérhető microsite-on teszi közzé.

6.5.            A Kedvezménykártyák jogszerű igénybevételt a Szervező bármikor ellenőrizheti. A Szervező jogosult a Hűségprogramban történő részvételből kizárni azon Résztvevőket, akik bármely okból nem felelnek meg jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, vagy azok céljával nem összeegyeztethető, visszaélésszerű magatartást tanúsítanak. A kizárás következtében az érintett Résztvevő nem fogja tudni felhasználni Költési Egyenlegét és a Hűségtermékeket nem fogja tudni az 5.1. pontban foglalt feltételekkel megvásárolni.

6.6.            A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Hűségprogram adminisztrációjához elengedhetetlen, Kedvezménykártyával kapcsolatos személyes adatait a Hűségprogram lebonyolítása céljából (ideértve a Költési Egyenlegek nyilvántartását, ellenőrizhetőségének biztosítását, a Hűségprogramban történő részvételre való jogosultság ellenőrzését), valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli.

Az adatkezelés jogalapját

a)      a Hűségprogram megszervezése és adminisztrációja kapcsán a Résztvevő és a Szervező között létrejövő szerződés teljesítése,

b)     a Hűségprogrammal összefüggésben keletkező jogi igények, azok érvényesítése, valamint a Szervező jogi álláspontjának védelme kapcsán pedig a Szervező igényérvényesítés során felmerülő, bizonyíthatósághoz fűződő jogos érdeke képezi.

A Résztvevők adatait a Szervező a fenti a) pontban említett adatkezelés kapcsán a Hűségprogram időtartama, valamint a Hűségprogram Meghosszabbított Időtartama alatt, a fenti b) pontban említett adatkezelés kapcsán pedig a felmerülő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig őrzi meg. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Résztvevőket megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozása kérésének, valamint a fenti a) pont szerinti adatkezelés kapcsán az adathordozhatóság joga, a fenti b) pont szerinti adatkezelés kapcsán pedig a tiltakozás joga. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a Szervező adatkezelése során jogsértés valósul vagy valósult meg, a Résztvevők panasszal az illetékes adatvédelmi hatóságnál élhetnek, vagy bírósághoz fordulhatnak. A Szervező ismételten és kifejezetten is felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése ellen tiltakozhatnak is. A Résztvevők a Hűségprogrammal és a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-adatkezelesi-uzlet linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.

Üllő, 2021. december 12.

 

ROSSMANN Magyarország Kft.
Szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.